ร.10โปรดเกล้าฯให้เชิญอาหารไปพระราชทานเลี้ยง 5 แห่ง เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 'เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา'

ร.10โปรดเกล้าฯให้เชิญอาหารไปพระราชทานเลี้ยง 5 แห่ง เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 'เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา'
7 ธันวาคม 2562
1,137

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญอาหารไปพระราชทานเลี้ยง ณ โรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ 5 แห่ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและโภชนาการของพระสงฆ์ กำลังพล ประชาชน เด็กและเยาวชน และผู้สูงอายุ ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญภัตตาหารไปถวายแด่พระสงฆ์ที่อาพาธ และพระราชทานอาหารไปเลี้ยงแก่กำลังพล ประชาชน ที่เจ็บป่วย ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2562

157570442384

วันนี้ (7 ธ.ค. 62) เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ เชิญภัตตาหารไปถวายแด่พระสงฆ์ที่อาพาธ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ และเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่โรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ จำนวน 5 แห่ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา ดังนี้

157570445368

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายประเสริฐ ฉัตรชัยศักดิ์ เป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ที่อาพาธ จำนวน 250 รูป ณ โรงพยาบาลสงฆ์
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

157570447884

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิงรวิจิตร์
สุวรรณบุบผา เป็นประธาน เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่กำลังพลที่เจ็บป่วย จำนวน
120 คน ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

157570458696

157570461668

157570464294

157570466544

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันเอก ดิเรก ศรีสุริยจันทร์ เป็นประธาน เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้สูงอายุ รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 180 คน ณ บ้านพักคนชราบางแค 2 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

157570488254

157570491723

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ เป็นประธาน เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 150 คน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เป็นประธาน เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่กำลังพลที่เจ็บป่วย จำนวน 500 คน
ณ โรงพยาบาลตำรวจ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

157570499952

157570502398

157570505186

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญภัตตาหาร ไปถวายแด่พระสงฆ์ และเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎร รวมถึงพระสงฆ์ที่อาพาธ กำลังพล ผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชน ในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ได้ฉันและรับประทานอาหารที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ เหมาะสมตามวัย เพื่อให้มีสภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่แจ่มใสต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง