'เกษตรฯ'ดันผลไม้ตะวันออก ยกระดับมาตรฐานสินค้า 'จีไอ'

'เกษตรฯ'ดันผลไม้ตะวันออก ยกระดับมาตรฐานสินค้า 'จีไอ'
6 ธันวาคม 2562
642

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งพัฒนาคุณภาพไม้ผลภาคตะวันออกครบวงจร วางเป้าสร้างอัตลักษณ์ เร่งยกระดับการแข่งขัน เพิ่มมูลค่าสินค้า ดันเข้าสู่มาตรฐานจีไอ

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า เพื่อเพิ่มทักษะให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาคุณภาพผลไม้เศรษฐกิจภาคตะวันออกอย่างครบวงจร กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบนโยบ่ายให้ดำเนิน 3 โครงการ คือ

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ไม้ผล) โดยพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลให้มีความรู้ ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลไม้ตามความต้องการของตลาด บริหารจัดการผลไม้อย่างเป็นระบบสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ผลไม้

รวมทั้งคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) มีเป้าหมายเกษตรกร 900 ราย ใน 9 จังหวัด สำหรับแผนการดำเนินงานพัฒนาการผลิตไม้ผลแบบมีส่วนร่วมจะจัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและจัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบไม้ผล เป็นต้น

2.โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก เน้นพัฒนาสินค้าเกษตรไม้ผล เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยมาตรฐานการรับรอง GI และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เป้าหมายเกษตรกร 270 ราย 9 จังหวัด ได้พัฒนาคุณภาพไม้ผลที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคตะวันออก อย่างน้อย 1 ชนิด ให้ได้รับมาตรฐาน GAP และสร้างมูลค่าเพิ่มสู่กระบวนการรับรองสินค้า GI

3.โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอดจนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สามารถยกระดับเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในภาคตะวันออก 2 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี และตราด

“การแย่งส่วนแบ่งตลาดผลไม้ไทย จึงจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้มีปริมาณและผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกเพิ่มขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค สร้างเอกลักษณ์ของสินค้า เป็นสินค้าที่ปลอดภัยมีการนำระบบตรวจสอบย้อนกลับผลผลิต โดยใช้ QR Code ให้มากขึ้น นำไปสู่การลดต้นทุนและสินค้ามีคุณภาพ” นายชาตรี กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง