กระตุ้นการออม อีกโจทย์เพื่อคนรุ่นใหม่

กระตุ้นการออม อีกโจทย์เพื่อคนรุ่นใหม่
4 ธันวาคม 2562 | โดย [บทบรรณาธิการ]
888

ความห่างไกลของการออมกับคนรุ่นใหม่ โจทย์ใหญ่ที่ไม่ไร้ทางแก้ของภาครัฐ-สถาบันการเงิน เมื่อแสงสว่างที่ปลายทางอยู่ที่การสู้กับทัศนคติเชิงลบ และมาตรการจูงใจกระตุ้นการออม

การจัดให้มีระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุอย่างทั่วถึง พัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนให้เป็นแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ และเป็นช่องทางการออมของประชาชน พร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่จะส่งเสริมให้คนไทยทุกคนเข้าสู่ระบบการออมและการลงทุนระยะยาว ให้รองรับพฤติกรรมและวัฏจักรชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพและลดต้นทุน ตลอดจนการกำกับดูแลระบบสถาบันการเงินให้มีความมั่นคง เป็นอีกหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลให้สัญญากับประชาชนไว้ในการแถลงนโยบายรัฐบาล

นโยบายยังกล่าวนำมาสู่การปรับปรุงนโยบายด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนแอลทีเอฟที่สิ้นสุดลงวันที่ 31 ..2562 มาเป็นการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการซื้อกองทุนรวมเพื่อการออม (กองทุนเอสเอสเอฟ) เป้าหมายของการปรับครั้งนี้รัฐต้องการให้ตรงกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางถึงน้อย และกลุ่มผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยทำงานที่ต้องการความยืดหยุ่นในด้านระยะเวลาการออมและจำนวนเงินที่จะออม

คนรุ่นใหม่ถูกกล่าวถึงในผลการสำรวจหลายชิ้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงินในระดับต่ำ รวมถึงทัศนคติที่เป็นให้ความสำคัญต่อการออมน้อยกว่ากลุ่มเจนวายและกลุ่มเบบี้บูม 

157539413360

ซึ่งแนวคิดนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย แต่เป็นแนวคิดที่แพร่หลายทั่วโลกในขณะนี้ โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วที่คนรุ่นใหม่ มีความรู้สึกถึงประโยชน์ของการออมลดลง เช่น การเข้าถึง อสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูงจนไม่มีแรงจูงใจที่จะออมเพื่อซื้อบ้าน รวมทั้งความไม่ต้องการเป็นหนี้ 20-30 ปี เพื่อเป็นเจ้าของบ้าน ในวัยเกษียณ

สิ่งสำคัญของการกระตุ้นการออมสำหรับคนรุ่นใหม่ อยู่ที่การสู้กับทัศนคติที่เป็นลบต่อการออม เพื่อให้การออมเป็นส่วนผลักดันสำคัญของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแบบยั่งยืน ซึ่งหน้าที่ของรัฐเพียงฝ่ายเดียวคงไม่เพียงพอ และการสร้างสังคมแห่งการออมคงต้องร่วมกันทั้งภาครัฐ สถาบันการเงิน ตลาดทุนและผู้ประกอบการนายจ้าง ในขณะที่เมื่อลูกจ้างมีรายได้สูงจะเป็นอีกแรงผลักดันหนึ่งจะช่วยจูงใจเพิ่มระดับการออมได้

การกำหนดมาตรการส่งเสริมการออมจึงต้องให้ความสำคัญกับการสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ออมเงินเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต ซึ่งควรมีการส่งเสริมให้มีการวางแผนการออมตั้งแต่การเริ่มต้นทำงาน ไม่ว่าจะเป็นมาตรการจูงใจ เช่น สิทธิในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านการซื้อกองทุนต่างๆ รวมถึงกองทุนเอสเอสเอฟที่กระทรวงการคลังกำลังผลักดัน รวมถึงอาจจะมีมาตรการออมเชิงบังคับในลักษณะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือการจ่ายเงินประกันชราภาพของกองทุนประกันสังคม

อ่านข่าว "การออม" ที่เกี่ยวข้อง 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง