อุตฯ แจง 2 ประเด็นมติ 'เลื่อนแบนสาร' ชอบด้วยกฎหมาย

อุตฯ แจง 2 ประเด็นมติ 'เลื่อนแบนสาร' ชอบด้วยกฎหมาย
3 ธันวาคม 2562
475

ฝ่ายเลขาฯ คณะกรรมการวัตถุอันตราย ยืนยัน 2 ประเด็น มติเลื่อนแบนสารเคมีเกษตรชอบด้วยกฎหมาย

รายงานข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่า จากประเด็นที่มีผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย ให้ความเห็นว่าการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ผ่านมาไม่นับองค์ประชุมตอนลงมติ และไม่ให้กรรมการแต่ละคนออกเสียงในเรื่องที่ขอมติ ดังนั้น มติคณะกรรมการวัตถุอันตรายจึงไม่ใช่มติที่ชอบด้วยกฎหมาย

กรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ชี้แจงว่า มติคณะกรรมการฯ วันที่ 27 พ.ย.2562 ชอบด้วยกฎหมายแล้ว เพราะที่ผ่านมาคณะกรรมการฯ ลงมติหลายรูปแบบ เช่น ขอมติที่ประชุม หากไม่มีผู้คัดค้าน ถือว่ามีมติเป็นเอกฉันท์ ถ้ามีผู้คัดค้าน จะบันทึกความเห็นไว้ และถือเป็นมติเสียงข้างมาก หรือมีการลงคะแนนโดยการยกมือ หรือใช้บัตรลงคะแนนก็ได้

สำหรับการตรวจสอบองค์ประชุมตอนลงมติ เนื่องจากองค์ประชุมคณะกรรมการฯ มีไม่เกิน 29 คน มีการวางป้ายชื่อ ตำแหน่ง ของบุคคลที่เป็นองค์ประชุมของคณะกรรมการฯ ประธานและฝ่ายเลขานุการตรวจสอบได้และก่อนเริ่มประชุมมีการตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว อีกทั้งกรรมการทุกท่านย่อมสามารถตรวจสอบองค์ประชุมได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าการลงมติเมื่อวันที่ 27 พ.ย.2562 ได้ตรวจสอบองค์ประชุมตั้งแต่ต้น มีกรรมการเข้าประชุม 24 คน และองค์ประชุมดังกล่าวมีอยู่ตลอดการประชุม รวมทั้งขณะลงมติ ไม่มีกรรมการผู้ใดคัดค้านหรือโต้แย้งว่ามีการพิจารณาโดยไม่ครบองค์ประชุม

รวมทั้งการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่กรมวิชาการเกษตรเสนอพร้อมทั้งข้อมูล ได้แก่ ผลการรับฟังความคิดเห็นและมาตรการรองรับหลังประกาศให้ทั้ง 3 สารเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่งที่ประชุมไม่อาจพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างประกาศกระทรวงดังกล่าวได้ เพราะไม่มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการรองรับผลกระทบที่ชัดเจน ในขณะที่คณะกรรมการฯ ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากการปรับระดับการควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าวเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4

ที่ประชุมจึงได้ปรึกษาหารือเพื่อบริหารจัดการวัตถุอันตราย โดยอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เมื่อไม่มีผู้แสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงให้ฝ่ายเลขานุการยกร่างมติแสดงบนจอภาพ และมีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของมติตามความเห็นที่ประชุมหลังจากนั้นประธานได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมเพื่อเป็นมติ จากนั้นที่ประชุมเสียงข้างมากได้เห็นชอบกับมติ โดยมีกรรมการเพียง 4 ราย แจ้งว่าไม่เห็นชอบกับมติบางส่วน รวมทั้งมีผู้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติม 1 ราย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง