'ชวน-สายหยุด' เข้ารับพระราชทาน ปริญญาฯดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มมส

'ชวน-สายหยุด' เข้ารับพระราชทาน ปริญญาฯดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มมส
3 ธันวาคม 2562
1,282

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯมมส พระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2561 "ชวน-สายหยุด" เข้ารับพระราชทาน ปริญญาฯดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

วานนี้ (2 ธันวาคม 2562) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 เป็นวันแรก โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวนทั้งสิ้น 9,356 คน ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก 80คน ปริญญาโท 303 คน และปริญญาตรี 8,973 คนซึ่งในปีนี้ได้กำหนดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2562

157534824512

ในการนี้ นายสราวุธ เบญจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กราบบังคมทูลเบิกพระสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และพระสงฆ์ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุนาดูน ทองคำ คือ พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ ) ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์

157534826922

และมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายชวน หลีกภัย ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จำปาทอง ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นประจำปี ซึ่งถือเป็นบุคคลที่สร้างคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ได้แก่ นายทองใส ทับถนน ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักวิจัย ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ในวงวิชาการหรือสังคมวิชาการทั่วไป ตลอดจนเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัย และสมควรได้รับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรติ ดังนี้
รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี จุรีมาศ
รางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับชุมชน (MSU Engagement Thailand) ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน รางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน

157534829758

จากนั้นอธิการบดีกราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 33 คน โดยวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรีรวม 2,345 คน ภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

157534831770

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง