ธ.ก.ส.จ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63

ธ.ก.ส.จ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63
2 ธันวาคม 2562
23,315

ธ.ก.ส.พร้อมจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้แก่ผู้ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ โอนรอบแรก เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงที่เปิดไว้กับ ธ.ก.ส. กว่า 2,781 ราย จำนวนเงินกว่า 64 ล้านบาท

วานนี้ (1 ธันวาคม 2562) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานKick Off การจ่ายเงินประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรตาม“โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63”โดยมีนายศรายุทธ ยิ้มยวนรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)และผู้แทนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน
    
นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการ ธ.ก.ส.เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 และมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยนายอุตตม  สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีรายได้ที่แน่นอนจากการประกันรายได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพ เป้าหมายเกษตรกร 524,000 ครัวเรือนวงเงินงบประมาณ 9,442.34 ล้านบาท โดยประกันรายได้หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% ในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศกิโลกรัมละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563 โดยการจ่ายเงินในครั้งนี้มีเกษตรกรได้รับเงินประกันรายได้จำนวน 2,781ราย เป็นเงิน 64,032,000 บาท

สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกและแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมา จึงจะได้รับสิทธิ์ประกันรายได้ในโครงการนี้โดยมีระยะเวลาใช้สิทธิ์ตามช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกร ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะทำการตรวจสอบข้อมูล แล้วส่งมายัง ธ.ก.ส. เพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงซึ่งเงินประกันรายได้ดังกล่าวเป็นส่วนต่างระหว่างราคามันสำปะหลังที่ประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่กำหนดโดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.)โดยใช้ราคาเฉลี่ยรับซื้อหัวมันสำปะหลังจากจังหวัดที่เป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญ ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั้งนี้ เริ่มจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างการประกันรายได้ครั้งแรกวันที่ 1 ธันวาคม 2562 และจ่ายต่อไปทุกวันที่ 1 ของเดือน รวม12 ครั้ง (ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563) สำหรับเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2562 จะได้รับเงินชดเชยในวันที่ 1 ธันวาคม 2562นี้ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบการรับสิทธิ์การโอนเงินได้ที่Link: http://chongkho.inbaac.comหรือที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีมาตรการคู่ขนานเพื่อรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง ผ่านโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนในการพัฒนาการผลิตของเกษตรกรควบคู่การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มคุณภาพของมันสำปะหลัง รวมถึงลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรวงเงินกู้รวม 1,150 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกร 5,000 ราย รายละไม่เกิน 230,000 บาท ผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.875 ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรซึ่ง ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรที่มีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับมันสำปะหลังหรือสถาบันเกษตรกรที่มีสมาชิกประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นหลักเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อหัวมันสำปะหลังรวมทั้งเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์หรือใช้ในกิจการของสถาบันเกษตรกร วงเงินกู้รวม 1,500 ล้านบาท ผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง