โปรดเกล้าฯ ให้ขรก.พลเรือนสามัญพ้นจากตําแหน่ง

โปรดเกล้าฯ ให้ขรก.พลเรือนสามัญพ้นจากตําแหน่ง
29 พฤศจิกายน 2562
10,729

โปรดเกล้าฯ ให้ขรก.พลเรือนสามัญพ้นจากตําแหน่ง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตําแหน่ง ประกาศ วันที่ 25 พฤศจิกายน พุธทศักราช 2562

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตําแหน่ง

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้มีคําสั่งอนุญาตให้ นายกฤษณพงศ์ มโนธรรม ข้าราชการ พลเรือนสามัญ ตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม  สาขาอายุรกรรม)  โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์  ลาออกจากราชการ  ตั้งแต่วันที่  25  มิถุนายน 2562 และสํานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พ้นจากตําแหน่งแล้ว 

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม  สาขาอายุรกรรมโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ประกาศ  วันที่ 25 พฤศจิกายน พุธทศักราช 2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

157501512795

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง