ก.ล.ต. สั่งพักงาน'เพชรี อาทิตยมณฑล' ฐานไม่ทักท้วงลูกค้าอินไซด์เทรดหุ้น

ก.ล.ต. สั่งพักงาน'เพชรี อาทิตยมณฑล' ฐานไม่ทักท้วงลูกค้าอินไซด์เทรดหุ้น
28 พฤศจิกายน 2562
2,539

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 ราย นางสาวเพชรี อาทิตยมณฑล 6เดือน ฐานไม่ทักท้วงลูกค้าที่น่าสงสัยว่าใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการตรวจสอบจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นางสาวเพชรีซึ่งเป็นผู้แนะนำการลงทุนของลูกค้ารายหนึ่ง ได้ส่งคำสั่งซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งให้ลูกค้ารายดังกล่าวจำนวน 4 ล้านหุ้น โดยนางสาวเพชรีมิได้ยับยั้งหรือทักท้วงลูกค้า ทั้งที่นางสาวเพชรีรู้ว่าลูกค้ารายดังกล่าวเป็นมารดาและภรรยาของผู้บริหารบริษัทดังกล่าวและมีเหตุน่าเชื่อว่า ลูกค้าอาจส่งคำสั่งซื้อหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป*

การกระทำของนางสาวเพชรีดังกล่าวเป็นการไม่ยับยั้ง ไม่ทักท้วง หรือไม่แจ้งในการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์กับบุคคล ซึ่งน่าเชื่อหรือสงสัยว่ามีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ** ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 เป็นเวลา 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ก.ล.ต. มีความคาดหวังให้ผู้แนะนำการลงทุนซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นธรรมในตลาดทุน ต้องใช้ความระมัดระวังในการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้า โดยในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ลูกค้าอาจมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน หรือสร้างราคาหลักทรัพย์ เป็นต้น ผู้แนะนำการลงทุนควรทักท้วงลูกค้าและควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงาน compliance ของบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดทราบโดยเร็ว มิฉะนั้นอาจถูกลงโทษจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง