โบรกฯเล็งเก็บค่าธรรมเนียมตัดบัญชีเทรดหุ้นผ่าน ATS 1 เม.ย.63

โบรกฯเล็งเก็บค่าธรรมเนียมตัดบัญชีเทรดหุ้นผ่าน ATS  1 เม.ย.63
28 พฤศจิกายน 2562
6,236

สมาคมโบรกฯ เตรียมเก็บค่าธรรมเนียมตัดบัญชีซื้อขายหุ้นผ่านบัญชีธนาคาร หรือ ATS จำนวน 14 บาทต่อครั้ง จากนักลงทุน เริ่ม 1 เม.ย. 63 นี้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายแก่บล.หลังการแข่งธุรกิจสูง

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าทั่วไปแบบแยกรายการ (Unbundled Fee) โดยแยกรายการค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และรายการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานอื่นๆ อันได้แก่ ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (Trading Fee), ค่าธรรมเนียมชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee), ค่าธรรมเนียมกำกับดูแล (Regulatory Fee) ออกจากกัน เป็นกระบวนการปกติอยู่แล้ว แต่ยังมีค่าธรรมเนียม ATS ของธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทหลักทรัพย์แบกรับแทนลูกค้ามาโดยตลอด

จากการประชุมสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยในวันนี้ ที่ประชุมมีมติให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารดังกล่าวจากลูกค้าทั่วไปสำหรับรายการชำระราคาที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภทบัญชีที่ต้องชำระราคาผ่านระบบ ATS ตามที่เกิดขึ้นจริง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ให้ความเห็นว่า “การ Unbundled Fee ในรายการที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องชำระให้แก่หน่วยงานอื่น เป็นกระบวนการปกติซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 ในส่วนของค่าธรรมเนียมธนาคารก็เป็นรายการในลักษณะเดียวกัน และเป็นการเรียกเก็บเฉพาะลูกค้าที่มีการใช้บริการที่มีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นเท่านั้น เพียงแต่ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทหลักทรัพย์ได้รับภาระแทนลูกค้า อีกทั้งค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ Brokerage Fee ในปัจจุบันก็สามารถต่อรองได้โดยเสรีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย


สำหรับลูกค้าสถาบันมีรูปแบบและลักษณะธุรกิจที่แตกต่างจากลูกค้าทั่วไป ดังนั้นจึงไม่สามารถเปรียบเทียบโครงสร้างค่าธรรมเนียมโดยตรงได้”

อนึ่ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นดังนี้อนึ่ง

 รายการ                                                                            อัตรา                             หน่วยงานที่เรียกเก็บ

ค่านายหน้า (Brokerage Fee)                                              ตามที่ บล.กำหนด                     บริษัทหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมตลาดฯ (Trading Fee)                                            0.005%                           ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ค่าธรรมเนียมชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ฯ (Clearing Fee)               0.001%                      บ. สำนักหักบัญชี

ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee)                               0.001%                         สำนักงาน ก.ล.ต.

ค่าธรรมเนียมธนาคาร ATS (Bank Fee)                                       14 บาท                            ธนาคารและ บ. Finnet

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: