สคบ. ขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ ที่มีคุณภาพ

สคบ. ขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ ที่มีคุณภาพ
28 พฤศจิกายน 2562
663

สคบ. ขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และราคาที่เหมาะสม แก่ผู้บริโภค

วานนี้ (27 พ.ย. 62) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 6/2562  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ การแก้ไขปัญหากรณีผู้บริโภคไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ การลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหากรณีวัดให้ผู้ประกอบธุรกิจเช่าพื้นที่เพื่อให้บริการและจำหน่ายวัตถุมงคลในราคาสูงแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ การลงพื้นที่กวาดล้างบารากู่ บุหรี่ไฟฟ้า และการปฏิญญาความร่วมมือบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระเช้าของขวัญ 21 ราย เพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
 
พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานการจัดทำการสื่อสาร content ผ่านระบบไลน์ออฟฟิเชียล: สคบ.-อปท. Official ซึ่งเป็นการบูรณการการทำงานร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ให้คำแนะนำกับประชาชนผู้บริโภค โดยมีการประชาสัมพันธ์ด้วยข้อมูลระบบไลน์ออฟฟิเชียลสู่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อาทิ สิทธิและหน้าที่ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง สิ่งที่ผู้บริโภคควรปฏิบัติในการซื้อสินค้าหรือบริการ โดย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย ให้การดำเนินการดังกล่าวครอบคลุม อปท. ทั่วประเทศตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้นำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ชี้แจงให้ประชาชนและผู้บริโภคได้รับทราบต่อไป
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีพิจารณาร่างประกาศการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง แนวทางการแจ้งหรือการโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจจะกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่สิทธิผู้บริโภค และร่างประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ของเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความชัดเจน ก่อนนำเสนอที่ประชุมพิจารณาและรับทราบในครั้งต่อไป
 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้ย้ำถึงนโยบายที่ได้มอบให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ประสานความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าในการจำหน่ายกระเช้าสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้ใช้และบรรจุสินค้าที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน มีราคาเป็นธรรมเหมาะสม และมีการจัดทำฉลากสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายมาบรรจุเพื่อจำหน่ายแก่ผู้บริโภค  โดยผู้ประกอบธุรกิจกระเช้าของขวัญจะรับรองความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้า โดยสามารถนำมาเปลี่ยนหรือคืนได้ตามเงื่อนไขของแต่ละสถานประกอบการ และผู้ประกอบธุรกิจจะกำหนดพื้นที่ในการจำหน่ายและแสดงประเภทของกระเช้าของขวัญเพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้บริโภค เพื่อให้การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค รวมถึงได้เน้นย้ำให้ สคบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ตำรวจ และกระทรวงสาธารณสุข บูรณาการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบารากู่และบุหรี่ไฟฟ้าให้เกิดความยั่งยืนนอกจากการแก้ปัญหาโดยวิธีการเข้าไปจับกุมแล้ว พร้อมให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้บริโภคได้รับทราบถึงโทษและพิษภัยที่ร้ายแรงจากการใช้บารากู่หรือบุหรี่ไฟฟ้าด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง