ราชกิจจาฯประกาศสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คนนามสกุลดัง 'ผ่องแผ้ว'

ราชกิจจาฯประกาศสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คนนามสกุลดัง 'ผ่องแผ้ว'
27 พฤศจิกายน 2562
2,850

ราชกิจจาฯ ประกาศสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คนนามสกุลดัง "ผ่องแผ้ว"

เว็บไซค์ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.๔๖๖๙/๒๕๖๒ กองบังคับคดีล้มละลาย ๒ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม

ด้วย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จําเลยล้มละลาย และศาลได้มีคําสั่งลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นายอนันต์ ผ่องแผ้ว จําเลย เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แล้ว


ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา ๒๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา ๒๔/๑ แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา ๑๗๓/๑แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคําคู่ความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สํานักงานบังคับคดีซึ่งจําเลยมีภูมิลําเนาอยู่ ภายในกําหนดเวลา ๒ เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคําสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ www.ratchakitcha.soc.go.th

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เบญจา สุภานนท์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง