“โรงเรียนเด่นหล้า-ประถม 3 ภาษา” ตอบโจทย์พ่อแม่ยุค 4.0

“โรงเรียนเด่นหล้า-ประถม 3 ภาษา” ตอบโจทย์พ่อแม่ยุค 4.0
28 พฤศจิกายน 2562
5,349

เด่นหล้า เปิดตัว “โรงเรียนเด่นหล้า-ประถม 3 ภาษา” ตอบโจทย์พ่อแม่ยุค 4.0  ชูจุดเด่นด้าน ภาษา-วิทย์-คณิต  เสริมทักษะรับการเรียนยุคศตวรรษ 21 พร้อมเปิดสอนปีแรก 4 ระดับชั้น ประถมฯ 1-4  ปี 63

ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหารโรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถม 3 ภาษา (Denla Primary School :DLPS) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่เครือเด่นหล้าบริหารโรงเรียนด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อยกระดับคุณภาพเด็กไทยให้มีความแข็งแกร่งทางการศึกษาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เก่ง ดี มีทักษะชีวิต และมีศักยภาพทัดเทียมนานาประเทศ

จากโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า (เพชรเกษม) โรงเรียนเด่นหล้าพระราม 5 และโรงเรียนนานาชาติ Denla British School ถือเป็นทีมคุณภาพในการผลิตนักเรียนให้สามารถสอบเข้าเรียนต่อยังโรงเรียนประถมศึกษาระดับต้นๆของเมืองไทย โดยมีนักเรียนที่เรียนจบจากเครือโรงเรียนเด่นหล้ามาแล้วถึง 30,000 คนหรือในแต่ละปี มีนักเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า 600-700คน/ปี 

157482861952

 

ล่าสุด เปิดหลักสูตร DLPS ในระดับชั้นป.1-ป.4 ในปีการศึกษา 2563 และ เตรียมเปิดรับสมัครระดับชั้น ป.5-ป.6ในปีการศึกษาต่อๆ ไปเพื่อตอบโจทย์ด้านการเรียนการสอนของนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าเดิมรวมถึงกระบวนการเรียนในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม โดยตั้งเป้าหมายมีนักเรียน 25 คนต่อห้องเรียนหรือ 75-100 คนต่อรุ่น ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น แบ่งเป็นระดับชั้น ป.1-ป.2 ราคา 179,000บาท/เทอม, ระดับชั้น ป.3-ป.4ราคา 185,000 บาท/เทอม และ ป.5-ป.6ราคา 190,000 บาท/เทอม  

  • หลักสูตรไฮบริด ดึงความเป็นเลิศ

สำหรับ DLPS เป็นหลักสูตรไฮบริดดึงความเป็นเลิศและจุดแข็งของหลักสูตรอเมริกาและอังกฤษมารวมกัน พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนเทียบเท่ามาตรฐานในหลักสูตรนานาชาติมีความเข้มข้นด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาษา และเทคโนโลยี เน้นการลงมือปฏิบัติการค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง ควบคู่กับการเรียนเชิงทฤษฎีเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนไม่เพียงสามารถเข้าใจในสิ่งที่เรียนแต่มีองค์ความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ในอนาคตพร้อมทั้งได้มีการจัดเตรียมวิชา AI and Innovation เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้พื้นฐานการ Coding, Programming ด้วย   

157482862096

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้ปกครองถามมาตลอดว่าทำไมโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าถึงไม่เปิดโรงเรียนประถมเพราะมีความเชื่อมั่นว่าเด่นหล้าจะปลูกฝังความเป็นเลิศทางการศึกษาให้เด็กๆและสามารถสอบเข้าโรงเรียนมัธยมชั้นนำของประเทศได้เหมือนอย่างที่เคยปั้นเด็กๆให้สามารถสอบเข้าโรงเรียนประถมชั้นนำของประเทศได้ ในปี 2563 นี้"

"เรามีความพร้อมอย่างเต็มเปี่ยมในการเปิดตัวโรงเรียนเด่นหล้าประถม 3ภาษา หลักสูตร English Programme ด้วยมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงเรียนนานาชาติโดยมีจุดเด่นที่แตกต่างในการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพให้เป็นเลิศในทุกด้านภายใต้วิสัยทัศน์ EXCELLENCE FOR AL” ดร.เต็มยศ กล่าว

  • Essential Skills เตรียมความพร้อมโลกอนาคต

ในปัจจุบันนี้ไม่เพียงแต่ทักษะด้าน Hard Skill ที่มีความจำเป็นเท่านั้น หลายองค์กรเริ่มให้ความสำคัญด้าน Essential Skills เป็นอย่างมาก DLPS เห็นความสำคัญของการสร้างนักเรียนเป็นอย่างมากเพื่อให้มีความพร้อมต่อโลกอนาคต ดังนั้นในหลักสูตรของ โรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถม (EP) ได้มีการจัดเตรียมวิชา AI and Innovation เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้พื้นฐานการCoding, Programming  ซึ่งเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และมีแต่จะพัฒนามากขึ้นทุกวัน การเรียนการสอนของ DLPS จะใช้การบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร์(Mathematics) หรือ STEM ซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมนักเรียนตั้งแต่เล็ก ๆ  เพื่อให้มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว

157482862081

นอกเหนือจากวิชาการแล้ว รร.ยังเชื่อว่าทักษะในอนาคต หรือ 21st Century Skills มีความสำคัญที่จะต้องปลูกฝังแก่นักเรียนตั้งแต่ยังเล็ก โรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถม (EP) จึงมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างพัฒนาด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจ โดยมีการจัดเตรียมวิชา Essential Skills ซึ่งประกอบไปด้วย การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) , การทำงานร่วมกับผู้อื่นและความเป็นผู้นำ (Collaboration and Leading by Influence)

การปรับตัวและความคล่องแคล่วว่องไว (Agility and Adaptability) ความคิดริเริ่มและการเป็นผู้ประกอบการ (Initiative and Entrepreneurialism) การสื่อสารด้วยการพูดและการเขียนที่มีประสิทธิภาพ (Good Oral and Written Communication) การเข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (Accessing and Analyzing Information) และความไฝ่รู้และจินตนาการ (Curiosity and Imagination)  

 

“ด้วยจุดเด่นทั้ง 3 ประการนี้ เราเชื่อมั่นว่า โรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถม  3 ภาษา  หลักสูตร English Programme  จะสามารถพัฒนาความเป็นเลิศในทุกด้าน พร้อมสร้างความโดดเด่นให้นักเรียนอย่างมีเอกลักษณ์ของตนเอง ให้นักเรียนเป็นเด็กเก่ง ดี และมีความสุข สอดคล้องกับเจตนารมย์ของโรงเรียนที่ว่า “EXCELLENCE FOR ALL” ดร. เต็มยศกล่าว        

157482861916

  • 4Cs ทักษะศตวรรษที่ 21

ทางด้าน ผศ. ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหาร โรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถม(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวโน้มทางด้านทักษะของเด็กในอนาคตและยุค 4.0 นั่นจะต้องเป็น  Global Citizen  ทักษะด้านด้านภาษาก็คือ ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางของโลก และสองคือ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้แบบนานาชาติ   ทั้งนี้ ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญประกอบ 4 Cs ดังนี้  1. Communication  ทักษะด้านการสื่อสารที่ดี เป็นการสื่อสารได้หลากหลายภาษาที่จำเป็นในการสื่อสารในระดับโลก ก็คือ ภาษาอังกฤษ  2.Collaboration การทำงานเป็นทีมได้ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี การเข้าสังคม 3.Critical thinking  การคิดเชิงวิพากษ์ โดยสามารถใช้ทักษะในการคิด  วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้กับปัญหาได้เป็นอย่างดี  4.Creativity คือต้องมีการคิดสร้างสรรค์      

157482861938    

 

ในส่วนของอาคารสถานที่ในปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงและขยาย เพื่อรองรับกับนักเรียนในรุ่นแรกคาดว่าจะมีประมาณ 125 คน ทั้งนี้หากในอนาคตมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทางเรามีแผนการลงทุนอีกเฟสหลัง  จากนี้ในการขยายด้านสถานที่เพิ่มเติม หากพูดถึงในมุมการตลาดของโรงเรียนระดับเอกชนขณะนี้มีการแข่งขันสูง และเป็นตลาดที่กว้างที่สุด

เมื่อเปรียบเทียบเป็นปิรามิด โรงเรียนที่เป็นนานาชาติจะอยู่บนสุด  ส่วนโรงเรียนเอกชนที่เป็นการสอนหลักสูตร EP จะอยู่กลางปิรามิดถือว่าเป็นตลาดที่กว้างที่สุด  เนื่องจากความต้องการพ่อแม่ในยุค 4.0 ต้องการให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ แต่ยังคงการเรียนการสอนโดยเน้นวิชาการแบบไทย  หากวิเคราะห์จากหลักสูตร EP จะเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยม ซึ่งมีทางเลือก

"สำหรับเด็กที่เรียนหากเรียนจบแล้วก็สอบเพื่อเรียนระดับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศได้  แต่หากเป็นหลักสูตรนานาชาติทางเลือกอาจจะต้องไปเรียนต่างประเทศเป็นหลัก ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองไทยคิดเห็นว่าการเลือกเรียนในหลักสูตร EP เหมาะกับเด็กไทย ที่ยังได้ทักษะภาษาอังกฤษและการผสมผสานกับวิชาการด้วย สำหรับหลักสูตร EP ของโรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถม เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่าง ไทย  อเมริกา และอังกฤษ  โดยเราได้นำข้อดีของแต่ละหลักสูตรมารวมกันจึงเกิดเป็น DLPS" ผศ. ดร.ต่อยศ กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง