โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 5 ราย

โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 5 ราย
26 พฤศจิกายน 2562
3,784

โปรดเกล้าฯ ถอดยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก จำนวน 2 ราย และกองทัพเรือ จำนวน 3 ราย รวม 5 ราย

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก จำนวน ๒ ราย และกองทัพเรือ จำนวน ๓ ราย รวม ๕ รายออกจากยศทหาร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๘๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๑ ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๒

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมชานุญาตให้เรียกคืนครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นายทหารสัญญาบัตรทั้ง ๕ รายได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ ๖ ข้อ ๗ (๒) และ (๔) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

๑. พันโท ประสาร จันทร์เชื้อ สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากได้กระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๒ และเหรียญจักรมาลา

๒. ร้อยโท บรรดิษฐ์ กันแก้ว สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก ในความผิดฐานเป็นข้าราชการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ โดยฝ่าฝืนกฎหมาย ฐานเป็นข้ราชการพยายามจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ โดยฝ่าฝืนกฎหมาย และฐานเป็นข้าราชการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ โดยฝ่าฝืนกฎหมาย และเรียกคืนเหรียญราชการชายแดนและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองข้างเผือก

๓. นาวาตรี ทวีวัฒน์ ทินสมบูรณ์ สังกัดกองทัพเรือ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากได้กระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างผือก และเหรียญจักรมาลา

๔. เรือโท จิรทีปต์ สุขใส สังกัดกองทัพเรือ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย เหรียญทองชัางเผือก และเหรียญจักรมาลา

๕. เรือตรี เกรียงไภร อันสุกัน สังกัดกอทัพเรือ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

ทั้งนี้ นายทหารสัญญาบัตรทั้ง ๕ รายดังกล่าว เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง