ก.ล.ต. เตรียมออกเกณฑ์รองรับการระดมทุนของเอสเอ็มอี

ก.ล.ต. เตรียมออกเกณฑ์รองรับการระดมทุนของเอสเอ็มอี
26 พฤศจิกายน 2562
424

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการระดมทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME (เอสเอ็มอี) เพื่อช่วยเพิ่มอีกหนึ่งทางเลือกให้เอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้ตามความเหมาะสมและความต้องการ

... เปิดเผยว่าด้วยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี(ปี2561 - 2580) ให้ความสำคัญต่อการผลักดันและเพิ่มศักยภาพของเอสเอ็มอีเนื่องจากเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศและมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตและหนึ่งในแผนย่อยที่ผลักดันคือการสร้างโอกาสให้เอสเอ็มอีเข้าถึงบริการทางการเงินซึ่งรวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่และการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่

... พบว่าหนึ่งในปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้เอสเอ็มอีไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนเกิดจากกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการระดมทุนไม่เอื้ออำนวยทำให้มีขั้นตอนและต้นทุนที่ไม่จำเป็นรวมทั้งเครื่องมือในตลาดทุนอาจยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของเอสเอ็มอี... จึงมีแนวคิดที่จะออกหลักเกณฑ์เพื่อช่วยเพิ่มทางเลือกให้เอสเอ็มอีมีเครื่องมือการระดมทุนที่หลากหลายสามารถระดมทุนในตลาดทุนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการตามประเภทและขนาดของเอสเอ็มอีอาทิการเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพโดยผู้ประกอบการไม่ต้องยื่นเอกสารใดต่อ... ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและต้นทุนที่ไม่จำเป็นและสามารถเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันกิจการเงินร่วมลงทุนหรือนิติบุคคลร่วมลงทุนรวมทั้งกรรมการและพนักงานโดยไม่จำกัดจำนวนและมูลค่าการเสนอขาย

ทั้งนี้... ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์...  https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=586  ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์หรือทางe-mail [email protected] หรือ[email protected] จนถึงวันที่25 ธันวาคม2562     

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง