“โป๊ป”เรียกร้องคนรุ่นใหม่กตัญญูรู้คุณแผ่นดิน

“โป๊ป”เรียกร้องคนรุ่นใหม่กตัญญูรู้คุณแผ่นดิน
23 พฤศจิกายน 2562
6,134

พระสันตะปาปาเสด็จทรงปาฐกถาพิเศษ เรียกร้องให้คนรุ่นใหม่ สถาบันการศึกษา และศาสนา หลอมรวมคุณค่าความมีรากเหง้าและกตัญญูประเทศ สลายความแตกต่าง ทำลายวัฒนธรรมที่ร้ายแรงพอๆ กับการทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จทรงแสดงปาฐกถาพิเศษต่อผู้นำศาสนาคริสต์ต่างนิกาย และผู้นำศาสนาต่างๆ และประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมีพระคาร์ดินัลฟรังซิส เซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช อาร์บิชอปแห่งเขตศาสนปกครองกรุงเทพฯ ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบิชอป ยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขแห่งเขตศาสนปกครองนครราชสีมาและประธานกรรมาธิการฝ่ายเสวนาระหว่างศาสนา และคริสตศาสนสัมพันธ์ของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิคแห่งประเทศไทยร่วมรับเสด็จ

157446656898

ศาสตราจารย์บัณฑิต กราบทูตรายงานและถวายของที่ระลึกแด่พระประมุขแห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก และบิชอบ ยอแซฟชูศักดิ์กราบทูลต้อนรับ จากนั้นคณะนักร้องประสานเสียงจากหลากหลายกลุ่มศาสนา ประกอบด้วย คณะนักร้องประสานเสียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนักร้องเสียงมูโค่พอจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และคณะนักร้องประสานเสียง AL-Aman จากโรงเรียนอัตตรกียะห์อิสลามียะห์ ร่วมกันขับร้องเพลง “Peace Preyer”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงแสดงปาฐกถาในหัวข้อ “สร้างสะพานแห่งความเข้าใจและสันติสุข” (Building Bridges for Peaces and Understanding) มีใจความตอนหนึ่งว่า เมื่อ 122 ปีที่แล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงโรม และพระองค์ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 13 นับเป็นครั้งแรกที่มีประมุขของรัฐที่ไม่ใช่คริสตศาสนิกชนเยือนนครรัฐวาติกัน

การระลึกถึงวาระสำคัญดังกล่าว รวมถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีคุณูปการอย่างเหลือล้นรวมถึงการเลิกทาส กระตุ้นให้มุ่งมั่นดำเนินการตามแนวทางสานเสวนา ด้วยสำนึกแห่งภราดรภาพ ยุติภาวะการเป็นทาสที่ยังคงมีอยู่หลายรูปแบบในปัจจุบัน เช่น ปัญหาการค้ามนุษย์

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงพระดำรัสว่า ความจำเป็นในการยอมรับและเห็นคุณค่าของกันและกันระหว่างศาสนา เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะโลกทุกวันนี้เผชิญปัญหาซับซ้อน เช่น โลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจการเงิน และความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ดูเหมือนทำให้โลกดีขึ้น แต่มาพร้อมกับความขัดแย้งที่แก้ปัญหาไม่ตก รวมทั้งปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐาน ผู้ลี้ภัย ความหิวโหย สงคราม รวมถึงภาวะเสื่อมโทรม

"ภาวะนี้เป็นสัญญาณเตือนว่า ไม่มีภูมิภาคใดดำเนินไปโดยไม่ได้รับผลกระทบ ขณะเดียวกัน ต้องค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างประวัติศาสตร์ โดยไม่จำเป็นต้องตำหนิหรือกล่าวโทษใคร ซึ่งวิธีคิดแบบแยกส่วนไม่ใช่องค์รวมที่เคยใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งในอดีตล้าสมัยแล้ว ยุคนี้ต้องกล้าจินตนาการวิธีคิดใหม่ หันหน้าเข้าหากัน เพื่อเสนอกระบวนทัศน์ใหม่แก้ปัญหาความขัดแย้ง เชื่อว่า สถาบันศาสนารวมถึงสถาบันการศึกษาทุกระดับ สามารถมีส่วนร่วมและช่วยได้โดยไม่ต้องทิ้งพันธกิจ เพื่อรับประกันสิทธิอนาคตชนรุ่นหลัง ให้คงไว้ซึ่งความยุติธรรมและสันติภาพ นี่เป็นวิธีเดียวจะสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส กล่าว

ยุคนี้ต้องสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง ยึดหลักการให้เกียรติ และเคารพศักดิ์ศรีของบุคคล ในการส่งเสริมมนุษยนิยมแบบบูรณาการ ปกป้องแผ่นดิน และโลก ซึ่งเป็นบ้านของพวกเราทุกคน ในการบริหารจัดการอย่างมีความรับผิดชอบ โดยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ในฐานะที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะศาสนาของโลกของเป็นหลักฐานแสดงถึงมรดกทางจิตวิญญาณอันสูงส่งกว่าสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตา ที่มีร่วมกันในหลายลัทธิความเชื่อ ซึ่งสามารถเป็นหลักที่มั่นคงในเรื่องนี้ได้ ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้หากเรากล้าทดลองโดยปราศจากความกลัวที่จะมาพบปะกัน

พวกเราทุกคนได้รับกระแสเรียกร้อง ไม่ใช่เพียงให้สนใจเสียงคนยากจน กลุ่มชนชาติพันธุ์ และชนกลุ่มน้อยทางศาสนา แต่ยังมีเสียงเรียกให้ยอมรับความจำเป็นในการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเคารพสิทธิด้านมโนสำนึกและเสรีภาพทางศาสนาและสร้างพื้นที่ใหม่ๆ

157446654864

ประเทศไทยมีความงดงามทางธรรมชาติ ข้าพเจ้าเห็นว่า ดินแดนแห่งนี้อุดมสมบูรณ์และมีศักยภาพในการส่งออก และแบ่งปันให้ภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเป็นครอบครัวมนุษยชาติ โดยประชาชนไทยให้ความสำคัญและดูแลผู้สูงอายุ ให้เกียรติและเคารพยกย่องผู้สูงวัย จะทำให้จิตวิญญาณของคนรุ่นใหม่ว่างเปล่าหรือเสื่อมถอยลง นอกจากแนวโน้มการลดทอนค่านิยมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการยัดเยียดรูปแบบที่เหมือนกันเพียงแบบเดียว ยังเห็นแนวโน้มที่จะทำให้คนหนุ่มสาวมีลักษณะคล้ายกัน เพื่อสลายความแตกต่างตามถิ่นกำเนิดของแต่ละคน ซึ่งเป็นการทำลายวัฒนธรรมที่ร้ายแรงพอๆ กับการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

157446658199

อย่างไรก็ตาม การช่วยให้คนหนุ่มสาวค้นพบคุณค่าความมีรากเหง้าของตัวเองอันไม่มีวันเสื่อมสลายของอดีต ด้วยการสำนึกอย่างกตัญญู โดยมุมมองทั้งหมดนี้จำเป็นต้องมีสถาบันการศึกษาเสริมสร้างความยุติธรรมในสังคม และเหนือสิ่งอื่นใดคือมีภูมิปัญญาที่มีรากฐาน ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถเสริมสร้างประโยชน์มีส่วนรวมกับสังคม การสร้างวัฒนธรรมค่านิยมร่วมกัน นำไปสู่ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: