ประกาศ! จัดเก็บสารพิษทางการเกษตร ใครมีไว้ต้องส่งให้จนท.ใน15วัน

ประกาศ! จัดเก็บสารพิษทางการเกษตร ใครมีไว้ต้องส่งให้จนท.ใน15วัน
19 พฤศจิกายน 2562
6,826

ลงราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่งจัดเก็บสารพิษทางการเกษตร ใครมีไว้ต้องส่งให้จนท.ภายใน 15 วัน

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 62  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 1511/2562  เรื่อง การดำเนินการกับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551


อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 วัตถุอันตรายตามคำสั่งนี้ หมายความว่า วัตถุอันตรายไกลโฟเซต ไกลโฟเซต -เซสควิโซเดียม ไกลโฟเซต - โซเดียม ไกลโฟเซต - ไดแอมโมเนียม ไกลโฟเซต - ไตรมีเซียมไกลโฟเซต -โพแทสเซียม ไกลโฟเซต - โมโนเอทิลแอมโมเนียม ไกลโฟเซต - โมโนแอมโมเนียม ไกลโฟเซต

 

-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียมคลอร์ไพริฟอส คลอร์ไพริฟอส - เมทิล พาราควอต พาราควอตไดคลอไรด์และพาราควอตไดคลอไรด์ [บิส (เมทิลซัลเฟต)]  ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ออกตามความในมาตรา  18 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535


ข้อ 2 ให้วัตถุอันตราย ตามข้อ 1 ที่อยู่ในความครอบครอง ก่อนวันที่ประกาศกำหนดให้วัตถุอันตรายนั้นเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ต้องแจ้งปริมาณที่มีไว้ในครอบครอง ภายใน 15 วัน  นับแต่ประกาศกำหนดให้วัตถุอันตรายดังกล่าว เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4  มีผลบังคับใช้แล้ว ดังนี้

 

2.1 กรุงเทพมหานคร แจ้งที่ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร


2.2  ภูมิภาคแจ้งที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

 

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
สำนักวิจัยและพัฒนากำรเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา

 

ข้อ 3  ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ตามข้อ 2  ส่งมอบวัตถุอันตรายดังกล่าว ที่อยู่ในความครอบครอง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แจ้งปริมาณการครอบครอง ดังนี้


3.1 กรุงเทพมหานคร ส่งมอบที่ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร3.2 ภูมิภาคส่งมอบที่

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักวิจัยและพัฒนา

สำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

สำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น

สำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท

สำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี

สำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา

 

คำสั่งนี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

 

เสริมสุข สลักเพ็ชร์   อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

 

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ .....http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/282/T_0026.PDF

อ่านข่าว-l'เกษตร'เคลียร์สต๊อก 3 สาร ยันยังไร้ชื่อบริษัทรับทำลาย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: