เฟ้นหาสถานศึกษาร่วมทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่น2

เฟ้นหาสถานศึกษาร่วมทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่น2
18 พฤศจิกายน 2562
372

กสศ.เปิดรับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 2 ตั้งแต่ 18 พ.ย. – 9 ธ.ค.นี้ เน้นแผนผลิตคนป้อนสถานประกอบการโดยตรง การันตีเรียนจบมีงานทำทันที จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

วันนี้ (18 พ.ย.2562) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดการประชุมชี้แจงโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีสถานศึกษาสายอาชีพจากทั่วประเทศ ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังแนวทางของโครงการทุนนวัตกรรมฯ กว่า 400 คน จาก 250 กว่าสถานศึกษาสายอาชีพทั่วประเทศ

น.ส.ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมส่วนร่วม นวัตกรรม และทุนการศึกษา  กสศ. กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 18 พ.ย. – 9 ธ.ค.2562  กสศ.เปิดรับข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์จากสถานศึกษาสายอาชีพที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญาทุกสังกัดเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอายชีพชั้นสูง รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

เป็นทุนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสได้ศึกษาต่อสายอาชีพ ในสาขาวิชาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ประเทศไทย 4.0 ได้แก่ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) รวมถึงสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิตอล และสาขาที่ขาดแคลนด้านสายอาชีพ ในท้องถิ่นหรือจังหวัด

น.ส.ธันว์ธิดา กล่าวว่า สำหรับการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาสายอาชีพเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จะมุ่งเน้น  6  เกณฑ์คุณภาพ ได้แก่ 1.ด้านความพร้อมความเชื่อมั่น ในคุณภาพสาขาหลักสูตร  โอกาสการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนในลักษณะ Matching Fund   ผลการผลิตนักศึกษาที่ได้รับการจ้างงานเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของสถานประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น 2.การจัดแนะแนวและประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาที่มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษากลุ่มยากจนหรือด้อยโอกาสหนาแน่น

3.วิธีการค้นหาและคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน ที่ยึดหลักการมีส่วนร่วม โปร่งใสและเป็นธรรม 4.ระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้รับทุนให้สามารถเรียนจบตามกำหนดเวลา  5.การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงตามสาขาวิชา นำไปสู่สมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจเทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Skills)  และ 6. การส่งเสริมโอกาสการมีงานทำของผู้ที่จะจบการศึกษา เช่น การทำความร่วมมือกับภาคีทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น

น.ส.ธันว์ธิดา กล่าวว่า สำหรับงบประมาณที่กสศ.จัดสรรนอกจากค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาให้แก่ที่นักศึกษาผู้รับทุนในส่วนของค่าใช้จ่ายประจำเดือนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราประหยัดแล้ว  สถานศึกษาสายอาชีพที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการจะได้รับงบประมาณสนับสนุนในกิจกรรมการค้นหาและคัดเลือกผู้รับทุน  กิจกรรมพัฒนายกระดับคุณภาพการเรียนการสอนอีกด้วย  

จากการดำเนินงานทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงรุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ให้แก่นักศึกษารับทุนจำนวน 2,113 คน จากสถานศึกษาสายอาชีพทุกสังกัดจำนวน 36 แห่ง สามารถเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนคือ   กสศ.สร้างโอกาสให้แก่เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ครอบครัวรายได้ต่ำสุดร้อยละ 20 แรกของประเทศ ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อสายอาชีพ โดยไม่ต้องหลุดจากระบบการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามภารกิจหลักของกสศ.

ขณะเดียวกันยังเกิดความร่วมมือระหว่าง กสศ.กับเครือข่ายสถานศึกษาในลักษณะพันธมิตรยกระดับคุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอน และความร่วมมือกับเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศมากกว่า 50 แห่ง เพื่อส่งเสริมโอกาสการมีงานทำ ผ่านรูปแบบทวิภาคี รวมถึงการพัฒนาระบบการดูแลคุณภาพชีวิตและสวัสดิภาพนักศึกษาทุน ผ่านกลไกสำคัญจากครูที่เป็นทั้งผู้สอน และโค้ชชีวิตให้คำปรึกษาคำแนะนำจนจบการศึกษา

ศ.ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย ประธานคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กสศ. และผู้บุกเบิกทุนการศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกตั้งแต่ปี 2541 กล่าวว่า สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาในปี 2563  ให้ความสำคัญกับแผนการเพิ่มโอกาสการมีงานทำเป็นหลัก ถ้าสถานศึกษาใดมีโครงการความร่วมมือผลิตบุคลากรให้กับสถานประกอบการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมหรือมีข้อตกลงการพัฒนานักศึกษาให้กับสถานประกอบการโดยตรง  มีการประกันการมีงานทำทันทีเมื่อเรียนจบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เพื่อมั่นใจได้ว่านักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เมื่อจบการศึกษาจะมีงานทำตรงความต้องการตลาดแรงงานแน่นอน

รวมไปถึงการผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงานสำหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอีกด้วย ทั้งนี้ กสศ.จะมีการพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพข้อเสนอโครงการ และคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพสูงสุดประมาณการขั้นต้น 50 โครงการ โดยในปีนี้ กสศ. ต้องเตรียมการแต่เนิ่นจึงเชิญประชุมและประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้ แต่งบประมาณที่แน่นอนจะต้องรอ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณผ่านการพิจารณาของรัฐสภา คาดว่าจะทราบผลในเดือน ธ.ค. 62 – ม.ค. 63 นี้

สถานศึกษาสายอาชีพที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญาที่สนใจ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบรับสมัคร Online ระหว่างวันที่ 18 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2562 ทางเว็บไซต์ กสศ. www.EEF.or.th  เท่านั้น หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-0795475 ต่อ 2 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: