รู้ไว้ก่อนจ้างทัวร์นำเที่ยว..! จ่ายเท่าไร ไม่ถูกเอาเปรียบ

รู้ไว้ก่อนจ้างทัวร์นำเที่ยว..! จ่ายเท่าไร ไม่ถูกเอาเปรียบ
18 พฤศจิกายน 2562
952

“กรมการท่องเที่ยว” เคาะอัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำสำหรับนักท่องเที่ยวทั้ง 3 ตลาด “เอาท์บาวด์-อินบาวด์-ในประเทศ” ป้องถูกเอารัดเอาเปรียบด้านราคา-บริการ

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำ กรมการท่องเที่ยวได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณากำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำสำหรับนักท่องเที่ยว

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการการกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำสำหรับนักท่องเที่ยว 3 ประเภท ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และนักท่องเที่ยวภายในประเทศเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้ คณะอนุกรรมการยกร่างอนุบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 จะนำรายละเอียดอัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำไปพิจารณาเพื่อยกร่างเป็นอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

157422616696

สำหรับอัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำ ตามมติที่ประชุมเห็นชอบ มีรายละเอียดดังนี้ 1. อัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ (เอาท์บาวด์) ซึ่งกำหนดอัตราค่าบริการ 3 วัน 2 คืน ต่อคน อยู่ที่ 1,600 – 9,000 บาท ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน

2.อัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำสำหรับการนำนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาท่องเที่ยวในประเทศไทย (อินบาวด์) โดยแบ่งประเภทและกำหนดราคามาตรฐานขั้นต่ำ ได้แก่ ตลาดอาเซียน ราคามาตรฐานขั้นต่ำ 800 บาท ต่อคนต่อคืน, ตลาดเอเชีย ราคามาตรฐานขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อคนต่อคืน และตลาดอื่นๆ ราคามาตรฐานขั้นต่ำ 1,500 บาท ต่อคนต่อคืน

และ 3. อัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำสำหรับการนำนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำกรณีไม่พักค้างคืน วันละ 300 บาทต่อคน และกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำกรณีพักค้างคืน คืนละ 600 บาทต่อคน โดยรวมค่าบริการที่พักและพาหนะเดินทางภายในประเทศด้วยแล้ว

นายทวีศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำดังกล่าว เป็นการดำเนินตามนโยบายด้านการท่องเที่ยวของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและเป็นธรรมของนักท่องเที่ยว ป้องกันนักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบด้านราคาสินค้าและการให้บริการนำเที่ยวต่างๆ

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง