โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จำนวน 5 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จำนวน 5 ราย
17 พฤศจิกายน 2562
1,302

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ราย ดังนี้

1.นายวราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ประธานแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง รองประธานศาลปกครองสูงสุด

2.นายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุด

3.นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ประธานแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด

4.นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ หัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

5.นายประสาท พงษ์สุวรรณ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ หัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

(ข้อมูลจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง