โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'ประยุกต์ ศรีวิไล' เป็นอธิการบดี มมส

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'ประยุกต์ ศรีวิไล' เป็นอธิการบดี มมส
14 พฤศจิกายน 2562
898

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง "ประยุกต์  ศรีวิไล" เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ มมส

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  มีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบุว่า  ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสัมพันธ์ ฤทธิเดช ให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ตามประกาศ สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ นั้น เนื่องจาก นายสัมพันธ์ ฤทธิเดช ได้ขอลาออกจากตําแหน่งดังกล่าว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นายประยุกต์ ศรีวิไล ดำรงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แทนตําแหน่งที่ว่าง และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

157370666980

157370668170

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง