"อีอีซี" มีแผนหางานให้ "หุ่นยนต์" ทำ

"อีอีซี" มีแผนหางานให้ "หุ่นยนต์" ทำ

อีอีซี ไม่ใช่แค่การเรียกร้องการลงทุน แต่เรียกร้องเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมใหม่ที่ต้องวินวินทั้งนักลงทุนและประเทศผุ้ให้โอกาสการลงทุนอย่างไทย อุตสาหกรรมใหมที่ว่านี้มีหุ่นยนต์มาช่วยงานด้วย

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EECi  เป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมาะสม ช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย รวมถึงชุมชนในพื้นที่ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม รวมถึงส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่

ทั้งในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซีและพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ ซึ่ง EECi จะส่งเสริมให้อีอีซี ของไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และกำลังคนของประเทศและภูมิภาคต่อไป

ส่วนหนึ่งในแผน EECi คือการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ Robotics ซึ่งคณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติให้ความเห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 และมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

 โดยกำหนดเป็นโรดแมพRoadmap และมาตรการพัฒนาที่ชัดเจน แต่แผนการทำงานกับการปฎิบัติงานจริงจะทำให้EECiช่วยยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศได้หรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องดูกันไปยาวๆ

อ่านข่าว-ธุรกิจตั้ง-เลิกกิจการในอีอีซี