ปชช.พอใจจัดซัมมิตอาเซียน 'ราบรื่น'

ปชช.พอใจจัดซัมมิตอาเซียน 'ราบรื่น'
10 พฤศจิกายน 2562
971

"สวนดุสิตโพล" เผยประชาชนส่วนใหญ่ พอใจการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนปีนี้ "ราบรื่น" ชี้ได้ประโยชน์เป็นรูปธรรมจากการลงนามความร่วมมือในภูมิภาค

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับผู้นําประเทศสมาชิกได้ปิดฉาก ขณะที่ประชาชนคนไทยที่ติดตามการประชุมครั้งนี้ต่างก็มุ่งหวังให้การเป็นเจ้าภาพครั้งน้ีประสบความสําเร็จ และเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดประชุมดังกล่าวสวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 1,159 คน ระหว่างวันที่  6-9 พฟศจิกายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ความสนใจของประชาชน ต่อ การประชุมอาเซีย ครั้งที่ 35

อันดับ 1 ค่อนข้างสนใจ 41.24%

เพราะได้เห็นท่าทีของผู้แทนประเทศสมาชิกต่างๆสื่อไทยและตา่งประเทศนําเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องอยากรู้ว่าจะมีความ ร่วมมือกันอย่างไรบ้าง หวังว่าเศรษฐกิจในภูมภิ าคอาเซียนจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่ค่อยสนใจ 24.16%

เพราะ ไทยเคยจัดประชุมมาแล้วหลายครั้ง บางประเทศไม่ส่งผู้นําเข้าร่วม ไม่ค่อยมีประเด็นที่น่าสนใจ ฯลฯ

อันดับ 3 สนใจมาก 21.23%

เพราะ มีผู้นําจากหลายประเทศเข้าร่วม น่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกจิ ของไทยและอาเซียนโดยตรง เป็นการประชุมสําคัญระดับ โลก ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ฯลฯ

อันดับ 4 ไม่สนใจ 13.37%

เพราะ เป็นเรื่องไกลตัว สนใจเรื่องปากท้องชีวิตความเป็นอยู่มากกว่า ไม่น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในตอนนี้ได้ ฯลฯ

2. สิ่งที่ประชาชนประทับใจ/พอใจจากการประชุมครั้งนี้ คือ

อันดับการจัดงานสําเร็จด้วยดี เป็นเจ้าภาพที่ดี ไม่มีสถานการณ์วุ่นวาย 46.98%

อันดับมีการลงนามร่วมกัน ผลักดันเรื่องสําคัญทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง 31.99%

อันดับผู้แทนแต่ละประเทศมาร่วมงาน ช่วยสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีในภูมิภาคอาเซียน 28.64%

3. สิ่งที่ประชาชน “เป็นห่วง/กังวล” จากการประชุมครั้งนี้ คือ

อันดับไม่มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้ในการประชุม  49.12%

อันดับ 2 ประเทศไทยอาจเสียเปรียบในบางข้อตกลง ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร 29.24%

อันดับการเคลื่อนไหว ชุมนุมประท้วงระหว่างการจัดประชุม 23.68%

4. ประชาชนคิดว่าประเทศไทยได้ประโยชน์จากการประชุมครั้งน้ีมากน้อยเพียงใด?

อันดับได้ประโยชน์อยู่บ้าง 44.35%

เพราะ ประเทศไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้น ได้เผยแพร่ชื่อเสียง เอกลักษณ์ความเป็นไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศให้ดีขึ้น ช่วยให้บรรลุข้อตกลงได้หลายเรื่อง ฯลฯ

อันดับได้ประโยชน์มาก 25.80%

เพราะเป็นการกระชับสัมพนัธ์ทดี่ีกับต่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเป็นเวทีที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยนั้นมีศักยภาพมีความสามารถในการแข่งขันกบัต่างประเทศฯลฯ

อันดับไม่ค่อยได้ประโยชน์ 19.41%

เพราะ จัดการประชุมมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังเห็นผลช้า ต้องใช้เวลาในการดําเนินการ แม้มีการลงนามร่วมกันแต่ก็ยังพบ ปัญหาที่รอการแก้ไขอีกมาก ฯลฯ

อันดับไม่ได้ประโยชน์ 10.44%

เพราะ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําเกิดขึ้นทั่วโลก แม้แต่ประเทศมหาอํานาจก็ยังประสบปัญหา ยังไม่เห็นทางออก ฯลฯ

อันดับการลงนามความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 60.67%

อันดับสื่อต่างประเทศนําเสนอข่าว ทําให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ได้เผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย 30.79%

อันดับได้เห็นการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้นําแต่ละประเทศ การเจรจาตกลงร่วมกัน 28.31%

157335387238

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง