‘บีซีซี’ แถลงซ้ำ ยันทำทุกอย่างตามแนวปฏิบัติ

‘บีซีซี’ แถลงซ้ำ ยันทำทุกอย่างตามแนวปฏิบัติ
9 พฤศจิกายน 2562
1,972

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ออกแถลงการณ์ข้อเท็จจริงรอบล่าสุด ย้ำทำทุกอย่างตามแนวปฏิบัติ แต่หากพบความผิดก็ต้องมีผลตามมา แต่ความผิดที่เกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่า บุคคลนั้นเป็นคนไม่ดี

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. มัคนายกวิศาล มหชวโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ส่งแถลงการณ์เรื่อง "ข้อเท็จจริงเบื้องต้น กรณี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย" ระบุว่า เพื่อให้เห็นภาพรวมของแนวทางปฏิบัติที่โรงเรียนในสังกัดของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย (รวมถึงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ) พึงต้องปฏิบัติตาม ขอยกตัวอย่างบางส่วนของระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่ต้องใช้ในขั้นตอนการจัดซื้อ และจัดจ้างของโรงเรียนต่างๆ ดังนี้

157330061526

1. อำนาจส่ังจ่าย

การสั่งจ่ายเงินที่มีจำนวนเกิน 5,000 บาทขึ้นไป ให้ผู้จัดการสั่งจ่ายเป็นเช็คธนาคารให้กับผู้รับเงินตาม เช็คทุกรายการ และต้องขีดฆ่าคำว่า ​“หรือผู้ถือ” หรือขีดคร่อมเพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงินเท่านั้น

 • การสั่งจ่ายที่มีจำนวนต่ำกว่า 5,000 บาท หากจ่ายเป็นเงินสด ให้จ่ายจากเงินสดย่อยและบันทึกบัญชีเงินสดย่อย
 • ผู้จัดการผู้อำนวยการโรงเรียน ขออนุมัติวงเงินเบิกเงินสดย่อยจากคณะกรรมการบริหารได้ไม่เกิน 80,000 บาท
 • ผู้จัดการมีอำนาจสั่งจ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน 400,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายที่ผู้อำนวยการ หรือ ผู้จัดการสั่งจ่ายต้องเหมาะสม และไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินของโรงเรียน โดยที่ (1) มีใบเสร็จรับเงินประกอบทุกครั้ง (2) ไม่จ่ายค่าใช้จ่ายเหมา เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าน้ำมัน เบี้ยเลี้ยง (3)ไม่จ่ายค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อน
 • ค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกัน งานเดียวกันที่แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ หรือจ่ายหลายครั้ง หากรวมกันแล้ว
  วงเงินเกินอำนาจสั่งจ่าย ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริหารขออนุมัติ หรือหากเกินอำนาจ คณะกรรมการบริหารต้องนำเสนอต่อคณะผู้บริหารสภาคริสตจักรฯ พิจารณาตามขั้นตอน ยกเว้นค่าใช้จ่ายประจำ เช่น เงินเดือน เงินค่าตำแหน่ง ของขวัญคริสตมาส ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติโดยถูกขั้นตอนแล้ว
 • คณะกรรมการบริหารสถาบัน มีอำนาจอนุมัติตามวงเงินกำหนดได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • การสั่งจ่ายเงินเพื่อซื้อทรัพย์สินที่ได้รับอนุมัติ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ แม้จะมีปรากฏในรายละเอียดของงบประมาณ
 • ผู้จัดการและผู้อำนวยการสามารถเบิกเงินทดรองจ่าย ได้ตามวงเงินอำนาจสั่งจ่ายเท่านั้น หากเกินอำนาจ ต้องขอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาอนุมัติก่อนจึงจะเบิกเงินทดรองจ่ายได้

2. อำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง จะมีการกำหนดวงเงิน ไว้ตามลำดับ โดยวงเงินของโรงเรียนขนาดใหญ่ คือการจัดซื้อจัดจ้างที่ราคาต่อหน่วย หรือรวมราคาแล้ว

 •  ไมเ่กิน 400,000 บาท ผู้จัดการร่วมกับผู้อำนวยการ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 • 400,000.01 – 3,000,000 บาท คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 • 3,000,000.01 ขึ้นไป ให้คณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย (ผู้รับใบอนุญาต) เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง

3. การจัดซื้อท่ีดิน และ/หรือ ส่ิงปลูกสร้าง การซื้อกิจการ สิทธิในที่ดินทุกประเภท หรือสิทธิต่าง ที่มีมูลค่า 10,000,000 บาทขึ้นไปจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ก่อน ประกอบการเสนอพิจารณาเพื่อขออนุมัติตามขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อด้วยวิธีใดก็ตาม

 • ประเมินราคาและมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการจัดซื้อ
 • ต้องมีการวิเคราะห์ ศึกษาความเป็นไปได้ (FeasibilityStudy)
 • ต้องตรวจสอบวิเคราะห์สถานะและการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence)
 • ต้องตรวจสอบความคุ้มค่าของโครงการ

157330073465

สำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยขณะนี้ ดำเนินมาถึงขั้นตอนการอุทธรณ์แล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย อันถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการดำเนินการภายในของผู้รับใบอนุญาต จึงขอไม่ลงรายละเอียดอันอาจเกี่ยวข้องและมีผลกับการดำเนินการตามขั้นตอนของผู้รับใบอนุญาต

โรงเรียนฯ ได้มาแจกแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในครั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลและความเข้าใจในการดำเนินการของโรงเรียนว่ามีลักษณะการดำเนินการอย่างไร มีแนวปฏิบัติอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกับที่โรงเรียนอื่นๆ และโรงพยาบาลในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยถือปฏิบัติกันเสมอมาเป็น เรื่องปกติที่จะผิดพลาดหรือพลาดพลั้ง และความผิดพลาดก็ไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่า บุคคลนั้นจะเป็นคนไม่ดี หรือใช้การไม่ได้ สิ่งที่เขาทำพลาดไปบางสิ่ง ก็ไม่ได้ทำให้สิ่งดีหลายสิ่งที่เขาทำหมดคุณค่าไป ความดีและ ความเจริญที่เขาได้ทำไว้ ย่อมต้องเกิดผลดีแน่นอน แต่สุดท้าย เมื่อมีความผิดพลาดย่อมต้องมีผลตามมา หากยอมรับความผิดพลาดนั้น และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงก็เป็นสิ่งที่น่ายกย่องและมีเกียรติ

ขอแสดงความนับถือ
มน. วิศาล มหชวโรจน์
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: