'ประยุทธ์' นำครม.สัญจร 'กาญจนบุรี-ราชบุรี -สุพรรณบุรี' ขันน็อตนโยบายรัฐ

'ประยุทธ์' นำครม.สัญจร 'กาญจนบุรี-ราชบุรี -สุพรรณบุรี' ขันน็อตนโยบายรัฐ
9 พฤศจิกายน 2562
552

"ประยุทธ์" นำครม.สัญจร "กาญจนบุรี-ราชบุรี -สุพรรณบุรี" ขันน็อตนโยบายรัฐ

เมื่อวันที่ 9 ..62 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ในรายการ Government Weekly  เกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ดังนี้

นางสาวไตรศุลีฯ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ว่า การจัดประชุม ครม. สัญจรในครั้งนี้ได้เลือกพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศ เช่น ข้าว อ้อย ปศุสัตว์ ทั้งยังมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเป็นที่ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ GMS ตอนใต้  โดยเป้าหมายสำคัญในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คือ การติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและแผนงาน โครงการสำคัญในพื้นที่ ทั้งด้านการเกษตร สาธารณสุข การท่องเที่ยว และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านต่าง ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ โครงการทางหลวงแนวใหม่เชื่อมต่อสามแยกวังมะนาวบรรจบทางหลวงหมายเลข 3510 เป็นจุดเชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือภาคใต้ และภาคตะวันออกภาคตะวันตก 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต มอบหนังสืออนุญาตในการทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน มอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการจัดระเบียบแพ เปิดโครงการบ้านพักและมอบกุญแจบ้านให้ผู้เข้าอาศัย  ด้านการท่องเที่ยว ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำวิถีคลอง วิถีไทยเยี่ยมชมเกษตรปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยววิถีเกษตรสะท้อนประวัติศาสตร์ ติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองเก่าบริเวณโรงงานกระดาษไทย และด้านการเกษตร เยี่ยมชมโครงการลดต้นทุนการผลิตให้กับตัวแทนเกษตรกร และกิจการของสหกรณ์โคนมหนองโพในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและผลักดันแผนงาน โครงการสำคัญที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

“นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีจะได้พบปะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังข้อร้องเรียนและปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี  โดยผลการลงพื้นที่และผลการประชุมร่วมกับภาคเอกชนจะเป็นวาระเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งผลักดันแผนงานและโครงการสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป รองโฆษกฯ กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: