เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 904 หลักสูตรประจำ 'เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์'

เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 904 หลักสูตรประจำ 'เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์'
8 พฤศจิกายน 2562
1,335

พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”


ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.61 โดยที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรประจำไปแล้วทั้งสิ้น 3 รุ่น


วันนี้ 8 พ.ย.62 เวลา 08.00 น. ที่ อาคารอเนกประสงค์ กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ เขตพญาไท พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62

157319941995
“เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” โดยการฝึกหลักสูตรประจำในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 541 ราย แบ่งเป็นชาย 400 คน และหญิง 141 คน จากหน่วยราชการในพระองค์, ทหาร, ตำรวจ และหน่วยราชการพลเรือนจำนวน 17 หน่วยงาน รวมทั้งภาคประชาชน ซึ่งทำการฝึกระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน ถึง 24 ธันวาคม 2562 สำหรับผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับความรู้ที่สำคัญและเป็นประโยชน์สำหรับบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ จิตอาสา 904 ในเรื่องต่างๆ อาทิ องค์ความรู้ด้านประวัติศาตร์ของชาติ อุดมการณ์ความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ องค์ความรู้ในงานด้านจิตอาสา รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ได้รับบาดเจ็บในสถานการณ์รูปแบบต่างๆ องค์ความรู้ด้านศาสตร์พระราชา เพื่อให้เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการฝึกเพื่อพัฒนาบุคคลิกภาพ ปลูกฝังความมีวินัย

157319944344

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ ในการพัฒนาบุคลากรจิตอาสา 904 ที่จะมีหน้าที่สำคัญในการเป็นแกนหลักของประชาชนจิตอาสา สร้างจิตสำนึกในหน้าที่พลเมืองที่ดีให้กับประชาชน เพื่อทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างปลูกฝังทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมืองให้แก่เยาวชน ตลอดจนบูรณาการจัดระบบการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกพื้นที่ ในการช่วยเหลือประชาชนตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับการฝึกอบรมนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในเนื้อหาวิชาของหลักสูตร เพื่อให้มีความ สมบูรณ์ ครบถ้วน พร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการดูแลสวัสดิการด้านต่างๆ ให้กับผู้รับการฝึก ทั้งนี้ เมื่อผู้รับการฝึกได้สำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับพระราชทานใบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ"

157319945927

157319947769

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง