โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 10 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 10 ราย
6 พฤศจิกายน 2562
10,213

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 10 ราย

เมื่อวันที่ 6 ..62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 3 ฉบับ จำนวน 10 ราย

1. นายไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สํานักงาน ปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงาน กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561

2. นางสาววนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) สูง) โรงพยาบาลสิงห์บุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาล สิงห์บุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561

3. ร้อยตํารวจเอก รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อํานวยการสํานักงาน (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) สูง) สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพ กรมควบคุมโรค ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

4. นายอุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562

5. ร้อยเอก ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) สํานักงาน ปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

6. นายสวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) สํานักงาน ปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

7. นายธีรเดช ศรีกิจวิไลกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาประสาทศัลยกรรม) กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาประสาทศัลยกรรม) กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561

8. นายสธน บุญลิขิต นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาสูติ - นรีเวชกรรม) โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาสูติ - นรีเวชกรรม) โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561

9. นายไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา) กลุ่มงานจักษุวิทยา ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562

10. นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ ผู้อํานวยการกอง (ผู้อํานวยการสูง) กองแผนงาน กรมควบคุมโรค ดํารงตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัย) กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

157304427640

157304428494

157304429161

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง