แต่งตั้ง 'อดิศร เพียงเกษ' โฆษกผู้นําฝ่ายค้าน

แต่งตั้ง 'อดิศร เพียงเกษ' โฆษกผู้นําฝ่ายค้าน
31 ตุลาคม 2562
12,097

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง "อดิศร เพียงเกษ" เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตําแหน่งโฆษกผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนฯ

มื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 

ด้วย ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ขอแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พิเศษ อดิศร เพียงเกษ เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตําแหน่งโฆษกผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์พิเศษ อดิศร เพียงเกษ เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตําแหน่งโฆษกผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง