‘เพซ’ผิดนัดชำระหนี้รวม1.18หมื่นลบ. ผู้บริหารหวังเจรจาปรับโครงสร้างรักษาธุรกิจ

‘เพซ’ผิดนัดชำระหนี้รวม1.18หมื่นลบ. ผู้บริหารหวังเจรจาปรับโครงสร้างรักษาธุรกิจ
21 ตุลาคม 2562
5,230

‘เพซ ดีเวลลอปเมนท์’ ผิดนัดชำระหนี้รวม 1.18 หมื่นล้านบาท จากหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย 1.39 หมื่นล้านบาท ผู้บริหารหวังเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ รักษาการการดำเนินธุรกิจ

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชนั่ จากดั (มหาชน) หรือ PACE แจ้งว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้รับหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหน้ีจากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ลงวันที่ 18 ต.ค. 2562 โดยเรียกให้บริษัทชำระหน้ีท่ีรวม 2,645.12 ล้านบาท ซึ่งถึงกาหนดภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว แต่เนื่องด้วยวันครบกำหนดตรงกับวันที่ 2 พ.ย. ซึ่งเป็นวันหยุด จึงเลื่อนวันครบกำหนดชำระเป็น 4 พ.ย. นี้

ทั้งนี้ การผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทเกิดการผิดนัดในมูลหน้ีอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยมีต่อธนาคาร และ/หรือ เจ้าหน้ีรายอื่นๆ ด้วย จำนวน 9,227.02 ล้านบาท

หนี้สินรวมท้ังหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562 เป็นเงินท้ังสิ้น 20,819.04 ล้านบาท โดยสามารถแบ่งรายการที่มีสาระสำคัญ เป็นดังนี้ เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 2,718.76 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำรับจากลูกค้า 3,185.42 ล้านบาท หน้ีสินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น 954.18 ล้านบาท และหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 13,960.67 ล้านบาท

บริษัทจะเร่งดำเนินการปรึกษาและเจรจากับธนาคารในการจัดทำแผนการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพต่อไปและ เพื่อหาแนวทางให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อตามปกติและรักษามูลค่าทางธุรกิจของบริษัทไว้รวมถึง คงไว้ซึ่งระดับความสามารถในการแข่งขัน ทางธุรกิจ ทั้งน้ี หากแผนการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน และการบริหารจัดการหน้ีของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒโครงการให้แล้วเสร็จได้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง