'ธรรมนัส' ผุดไอเดียนำสปก.ทำวิสาหกิจท่องเที่ยว

'ธรรมนัส' ผุดไอเดียนำสปก.ทำวิสาหกิจท่องเที่ยว
20 ตุลาคม 2562
469

"ธรรมนัส" รับเรื่องร้องทุกข์ชาวบ้าน พร้อมแจกสปก.เดินหน้ายึดคืนที่ดินผิดกฏหมาย แจกคืนเกษตรกรผู้ยากไร้ ผุดไอเดียทำวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์  พร้อมด้วยนางสาวธนพร ศรีวิราช และคณะผู้บริหาร กระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ จ. ชัยภูมิ และจ.นครราชสีมา


โดยเริ่มจากจุดแรก  คือ โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ จ.ชัยภูมิ เพื่อพบปะประชาชน ในพื้นที่ จากนั้นเดินทางต่อไปยัง โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ อ. บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา พบปะประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับชมนิทรรศการ ของ สปก.  ในกิจกรรมต่างๆ ที่มีการบริหารการจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ ต่อประชาชนในพื้นที่  หลังจากมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขต ปฏิรูปที่ดิน สปก. 4-01 .ให้กับเกษตรกร ผู้อยากไร้ การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ร้อยเอกธรรมนัส มอบหนังสืออนุญาตให้ เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. 4-01  ให้แก่เกษตรกรผู้อยากไร้ ในเขตปฏิรูปที่ดิน อําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมาด้วย 

ร้อยเอกธรรมนัส  เปิดเผยว่า  วันนี้ตนได้เดินทางไปตรวจราชการใน 2 จังหวัด คือ ชัยภูมิ กับ นคราชสีมา โดยจากการตรวจเยี่ยม ประชาชนในพื้นที่ จ. ชัยภูมิ ที่ผ่านมา พบว่าค่อนข้างมีปัญหา ในการขาดแคลนที่ดินทำกินและปัญหาภัยแล้ง อย่างมาก ขณะเดียวกันก็ ยังมีปัญหาหนี้สิน ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลและหาทางแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน

ในขณะที่ จ. นคราชสีมา ก็ เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องปัญหาภัยแล้ง  ในบางอำเภอประสบ ปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก  เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้น  ทางรัฐบบาล ได้ จัดสรรงบประมาณ ในการเยียวยา เบื้องต้นไว้แล้วกว่า 900 ล้านบาท โดยที่ผ่านทางผู้ว่าราชการชัยภูมิและ นครราชสีมร มีการประกาศ เป็นพื้นที่ภัยพิบัติ ไว้แล้ว และพร้อมที่จะดำเนินการ จ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรได้ทันที  

หลังรับทราบข้อมูล ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นเตนได้สั่งการให้ทางกรมฝนหลวงและกองบินเกษตร ปฎิบัติการ เร่งรัดในการ ช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนแล้ว ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคมเป็นต้นไป ขณะเดียวกันยังจะประสานงานกรมน้ำบาดาลให้ เข้ามาดำเนินการขุดเจาะบาดาลช่วยเหลือประชาชน ด้วย 

 

อย่างไรก็ ตามในพื้นที่ จ. นคราชสีมา ที่ถือเป็นพื้นที่ ทีมีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินอีกจังหวัดหนึ่ง เบื้องต้นพบว่า ในการจัดสรรที่ดินทำกินไปแล้วกว่า 2  ล้านไร่ จากทั้งหมด 3 ล้านไร่ เหลืออีกกว่า 1 ล้านไร่  ซึ่งเบื้องต้นตนได้กำชับให้เร่งรัดในการจัดสรรให้เกษตรกร ที่ขาดแคลนที่ดินทำกิน ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ให้เร็วขึ้น โดยลัดขั้นตอนบางประการลง แต่ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด ผู้ได้รับการจัดสรรจะต้องเป็นเกษตรกรผู้ยากไร้ที่ขาดแคลนที่ดินทำกินจริง เท่านั้นส่วน ผู้ที่ใช้ที่ดินที่ทำผิดวัตุประสงค์ หรือได้มาอย่างไม่ถูกต้อง ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างเคร่งคัด ตามกฏหมาย โดยไม่มีการละเว้น 

 

 

“ที่สปก. ในจังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้ค่อนข้างมีปัญหาอย่างมาก ปัญหาที่ดินสปก. ในจังหวัดนครราชสีมาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ บางท่านอาจใช้ที่ดินไปทำผิดวัตถุประสงค์สปก. เราจำเป็นต้องทำตามนโยบาย ผมไม่มีนโยบายที่จะไปทุบหรือไปไล่  แต่จะยึดให้กลับมาเป็นของหลวงเพื่อนำไปจัดสรรให้กับเกษตรกร และอาจจะนำมาส่งเสริมทำในรูป วิสาหกิจชุมชน และมีการวางระบบใหม่ โดยอาจจำนำมาทำการเกษตรในเชิงท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ จะสร้างรายได้ ให้กับจังหวัดต่อไป “ รมช. เกษตรกล่าว 

 

 

  

เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครราชสีมาได้รับการจัดที่ดินทํากินในปีงบประมาณ2562 จํานวน 10,674 ราย 11,514  แปลง เนื้อที่72,042  ไร่ โดยในวันนี้ ได้มอบมอบหนังสืออนุญาตให้ เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เฉพาะอําเภอบ้านเหลื่อม จํานวน 299 ราย 313 แปลง เนื้อที่ 2,545 ไร่ ซึ่งคาดว่าเมื่อเกษตรกรได้รับการอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้วจะทําให้เกษตรกรได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมได้มีที่ดินอย่างถูกต้องตาม กฎหมายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม


วันนี้นอกจากจะมอบสปก. ให้กับเกษตรกรแล้วตนยังได้สั่งการให้ จัดนิทรรศการ ด้านการเกษตร โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้นําเกษตรกรพื้นที่ต้นแบบมาแสดงนิทรรศการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร  ซึ่ง คาดว่า เกษตรฯ ที่ได้รับแจก  สปก.4-01จำนำองค์ ควรรู้ที่มี ไปใช้ในการสร้างเครื่อข่าย ในการผลิตสินค้าเกษตร ต่อไป

 

ขณะที่นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  กล่าวว่า การมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทํา ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดิน ครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างแรงจูงใจใน การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

 

 

 

 

การเดินทางมามอบ สปก. 4-01 ครั้งนี้ ถือเป็นการ ช่วยเหลือ อํานวยความสะดวก ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ห่างไกลในการขอรับ ส.ป.ก. 4-01 โดย ส.ป.ก. ได้ ดําเนินการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการประชาชนและอํานวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูป ที่ดินในพื้นที่ห่างไกลจะได้ไม่ต้องเดินทางไปที่ ส.ป.ก. จังหวัด ซึ่งไม่สะดวกเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก

 

จากนั้น ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เกษตรแลสหกรณ์ พร้อมคณะบริหาร กระทรวงเกษตรฯ ต่อไปยัง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประชาชน 4 ภาค  ต. เสมา อ. สูงเนิน จ.นครราชสีมา ด้วย
 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-นายกฯ กล่อม 'สภาฯ' ผ่าน 'ร่างพ.ร.บ.งบฯ63' 3.2ล้านล้าน
-'7 ข้อควรรู้' งบประมาณ ปี 2563
-'ผู้นำฝ่ายค้าน' จี้ นำร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 ทบทวนใหม่
-'ฝ่ายค้าน-รัฐบาล' อัด ร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 ไม่ตอบโจทย์วิกฤตศก.

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง