เปิดรายชื่อเจ้าของรางวัล 'บุคคลคุณภาพแห่งปี2019' รวม 5 คน 5 สาขาความดี

เปิดรายชื่อเจ้าของรางวัล 'บุคคลคุณภาพแห่งปี2019' รวม 5 คน 5 สาขาความดี
19 ตุลาคม 2562 | โดย ชญานิษฐ์ นกแก้ว
1,115

“สุทัศน์ ยกส้าน”ราชบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ “ตูน-บอดี้สแลม” และอีก 3 ท่านขึ้นทําเนียบเกียรติยศ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019" จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี108 คน เยาวชนคุณภาพแห่งปี 19 คน คัดจากผู้อุทิศตนทํากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

สายน้ําแห่งความดี

รศ.ประสิทธิ์ ที่ฆพุฒิ ประธานกรรมการ มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย (มสวท.) กล่าวว่า มูลนิธิฯ ตั้งขึ้นมา เมื่อปี 2551 เพื่อทํากิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความ ก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศโดยไม่มุ่งหวังผลกําไร ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้จัดทําโครงการ ต่างๆ เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ โดยเฉพาะโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี" เริ่มตั้งแต่ปี 2553 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ในฐานะ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย รวมทั้งเพื่อสร้างแบบอย่างให้คนไทย โดยคัดเลือกจากรายชื่อที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินําเสนอ

157156161011

“บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019" ประกอบ ด้วย 5 สาขาย่อย ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ สุทัศน์ ยกส้าน ศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว), สาขาเทคโนโลยี ศ.ชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.), สาขาสาธารณสุข นายแพทย์ ธีรวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, สาขาสังคม นายอาทิวราห์ คงมาลัย ประธานมูลนิธิก้าวคนละก้าว และสาขาเด็กและเยาวชน นายสุรชัย สุขเขียวอ่อน ผู้อํานวยการมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

อาชีพครูคือความภูมิใจสูงสุด

157156087747

ศาสตราจารย์ สุทัศน์ ยกส้าน ราชบัณฑิตสํานักวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ กล่าวว่า รางวัลที่ได้รับจะเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อนร่วมงานครูอาจารย์และเป็นกําลังใจ ให้ตนเองในการทํางานเขียนงานวิจัยอื่นๆ ในด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป

"คุณภาพของครูฟิสิกส์จะต้องได้รับการพัฒนาอีกมากจึงจะทัดเทียมระดับสากล ขณะที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกําลังเปลี่ยนแปลงสังคมไทย แต่การเรียน การสอนในสถานศึกษาไม่เปลี่ยนตาม ผมจึงทุ่มเทกับงานเขียนงานวิจัยและการเรียน การสอนต่างๆ เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการส่งเสริมคุณภาพบุคลากร”

ส่วนรางวัลเกียรติยศครั้งนี้ นับเป็น อีกวันหนึ่งที่ได้ก้าวมาถึงความสําเร็จอย่างสูงสุดแห่งชีวิต และยังเป็นกําลังใจสําคัญที่จะมุ่งมั่นและตั้งใจทําสิ่งที่ดีเพื่อสังคมต่อไป จากการที่เขียนงานทฤษฎีมากว่า 30 ปี โดยเป็นเรือธงนําความรู้ทุกอย่าง ตั้งแต่งาน เขียนโบราณคดีแพทยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์มาให้ผู้อื่นได้ศึกษา ถือได้ว่ามีส่วนช่วยพลิกบทบาทการศึกษาไทย ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญของชีวิต”

มูลนิธิฯ ยังพิจารณายกย่อง “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2019" ประกอบด้วย 20 สาขาธุรกิจ รวม 108 คน เช่น ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายนพพล ปัญญาธิปัตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด,สาขาธุรกิจบริการเฉพาะกิจ นายธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บแท็กซี่,สาขาปิโตรเคมและเคมีภัณฑ์ นางวราวรรณ  ทิพพาวนิช  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด ,สาขาพลังงานและสาธารณูปโภค นายทวี จงควินิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สยามพาวเวอร์ จํากัด เป็นต้น

157156242220

ด้าน “เยาวชนคุณภาพแห่งปี” เบื้องต้น จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่คณบดีพิจารณารับรอง เช่น มีความประพฤติดี เสียสละเพื่อสังคม หรือสร้างชื่อเสียงให้ประเทศเช่น สุวพิชญ์ กุลนรัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Halal Science Camp & Quiz Bowl

"ทั้งหมดนี้เป็นแนวคิดที่จะส่งเสริมบุคคล ที่มีประวัติและเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจ ที่มีนโยบายและอุดมการณ์ในการทําคุณ ประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีทรรศนะที่ดีต่อ วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับ เคลื่อนประเทศอีกทั้งกิจการอันเป็นประโยชน์ เพื่อสังคม และสาธารณกุศล และเมื่อได้รับรางวัลก็จะนํามาซึ่งสายน้ําสําคัญ ที่หล่อเลี้ยงให้เกิดการสร้างสรรค์อะไรดีๆ การสร้างเสริมสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับ ประเทศไทยต่อไป” รศ.ประสิทธิ์กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: