ป.ป.ช.เผยค่าโปร่งใสหน่วยงานรัฐ 'กลาโหม' คะแนนต่ำสุด

ป.ป.ช.เผยค่าโปร่งใสหน่วยงานรัฐ 'กลาโหม' คะแนนต่ำสุด
18 ตุลาคม 2562
674

"ป.ป.ช." เผยผลประเมินค่าความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีนี้ พบคะแนนรวมทั่วประเทศแตะ 66 คะแนน (ปานกลาง) องค์กรศาลแชมป์โปร่งใสสูงสุด ส่วนในกลุ่มกระทรวง "กลาโหม" คะแนนต่ำที่สุด พร้อมตั้งเป้ากระตุ้นค่าความโปร่งใส ปี 65 แตะ 85 คะแนน

เมื่อ 17 ต.ค. 2562 สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในภาพรวมของประเทศ และในแต่ละหน่วยงานภาครัฐ

สำหรับการประเมินในปีนี้ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานรัฐร่วมประเมิน 8,299 หน่วยงาน

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานป.ป.ช. กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า เป็นเวลา 7 ปีแล้ว ที่ ป.ป.ช.ดำเนินการประเมิน ITA มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาการประเมิน ITA ได้รับการยอมรับ และยังมีการบรรจุอยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งกำหนดว่า ภายในปี 2565 ให้หน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่า 80% ต้องได้ค่าประเมิน ITA คิดเป็น 85 คะแนนขึ้นไป

ทั้งนี้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินจะได้รับผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปี พร้อมกับข้อเสนอแนะทางนโยบายและทางวิชาการ จากสถาบันวิจัยที่เป็นผู้ดำเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้นำไปใช้ในการวางแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรในปีงบประมาณถัดไป เพื่อที่จะให้องค์กรมีสุขภาวะในด้านคุณธรรม และความโปร่งใสที่ดียิ่งขึ้น หน่วยงานภาครัฐที่มีผลคะแนน ITA ต่ำกว่าเกณฑ์ ได้พัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น 

“ป.ป.ช.หวังว่า เมื่อตัวแทนหน่วยงานต่างๆทราบผลคะแนน ITA ของหน่วยงานของตนเองแล้ว จะช่วยกันขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรของตัวเอง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น” ประธานป.ป.ช.กล่าว

ด้าน วรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการป.ป.ช. แถลงผลการประเมิน ITA ว่า การประเมิน ITA ในปีนี้มีหน่วยงานรัฐร่วมประเมิน 8,299 หน่วยงาน คิดเป็น 100% ของหน่วยงานรัฐทั้งหมด มีหน่วยงานรัฐที่ดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนการประเมิน 8,058 หน่วยงาน คิดเป็น 97.10% ทั้งนี้ สรุปผลการประเมิน ITA ภาพรวมทั้งประเทศ 66.73 คะแนน หรืออยู่ในระดับ C หรือระดับปานกลาง โดยมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ A และ AA จำนวน 970 หน่วยงาน คิดเป็น 11.69% เท่านั้น

157138613415

ทั้งนี้ หากแยกเป็นประเภทหน่วยงาน พบว่า ประเภทหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุดคือ องค์กรศาล 91.93 คะแนน รองลงมาคือองค์กรอัยการ 90.61 คะแนน หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 90.35 คะแนน ส่วนประเภทหน่วยงานที่ได้คะแนนต่ำสุดคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 61.58 คะแนน

เมื่อแยกเป็นกลุ่มกระทรวงสังกัดของหน่วยงานภาครัฐ พบว่า กระทรวงที่ได้คะแนนสูงสุด คือ กระทรวงการคลัง 90.04 คะแนน รองลงมาคือกระทรวงวัฒนธรรม 89.59 คะแนน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 89.44 คะแนน ส่วนกระทรวงที่มีคะแนนต่ำสุดคือกระทรวงกลาโหม 85.05 คะแนน

เมื่อแยกเป็นการประเมินตามภูมิภาคของประเทศไทย พบว่า ภูมิภาคที่ได้คะแนนสูงสุดคือ จ.ตรัง จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.พัทลุง จ.ยะลา จ.สงขลา และ จ.สตูล คิดเป็น 71.58 คะแนน ส่วนภูมิภาคที่ได้คะแนนต่ำสุดคือ จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ จ.ยโสธร จ.ศรีสะเกษ จ.สุรินทร์ จ.อุบลราชธานี และ จ.อำนาจเจริญ คิดเป็น 59.30 คะแนน

“หากสรุปผลการประเมินจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ 88.72 คะแนน ตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณ 79.91 คะแนน ตัวชี้วัดด้านการใช้อำนาจ 82.66 คะแนน ตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินราชการ 78.21 ตัวชี้วัดด้านการแก้ปัญหาการทุจริต 79.24 คะแนน ตัวชี้วัดด้านคุณภาพการดำเนินงาน 79.60 คะแนน ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 77.74 คะแนน ตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงการทำงาน 74.72 คะแนน ตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูล 52.69 คะแนน และตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต 42.34 คะแนน” นายวรวิทย์ กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง