สกพอ.จับมือหน่วยงานภาครัฐคลอดอีอีซี-โอเอสเอส

สกพอ.จับมือหน่วยงานภาครัฐคลอดอีอีซี-โอเอสเอส
10 ตุลาคม 2562
551

สกพอ. จับมือหน่วยงานภาครัฐคลอดอีอีซี-โอเอสเอส แพลตฟอร์มกลางขออนุญาตดำเนินธุรกิจในพื้นที่อีอีซี “คณิศ” ชี้ช่วยลดขั้นตอนขออนุญาตลงได้จาก 158 วันเหลือ 78 วัน มั่นใจช่วยเอกชนลดต้นทุนธุรกิจ เพิ่มโอกาสลงทุนได้เร็วขึ้น

เมื่อวันที่ 10 ต.ค.62 นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่าตามกฎหมายอีอีซีได้มีการกำหนดให้ภาครัฐอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจ เอกชน และนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่อีอีซีให้ได้รับความสะดวกในการเข้ามาลงทุนในพื้นที่ดังนั้น สกพอ.จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในอีอีซีโดยในระยะแรกเป็นการร่วมมือระหว่าง 6 หน่วยงานที่เป็นเจ้าของกฎหมายจำนวน 8 ฉบับ ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอนามัย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมที่ดิน และสำนักงานการตรวจคนเข้าเมือง

ทั้งนี้ ในการพัฒนาระบบ EEC – OSS ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) โดยออกแบบระบบที่สอดคล้องกับระบบการบูรณาการศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) ซึ่งมีพื้นฐานการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลของภาคธุรกิจอยู่แล้วทำให้การขออนุญาตการประกอบกิจการในพื้นที่อีอีซีจากขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ จนถึงการขอเปิดกิจการในพื้นที่อีอีซีสามารถลดระยะเวลาลงจาก 158 วัน เหลือ 78 วัน ลดจำนวนเอกสารที่ต้องยื่นให้กับภาครัฐพิจารณาจาก 60 รายการเหลือ 42 รายการ และลดหน่วยงานที่เอกชนจะต้องเดินทางไปติดต่อจากเดิมต้องเดินทางไปหลายหน่วยงานเหลือเพียงการขออนุญาตผ่านระบบ EEC – OSS เท่านั้น

157069802450

“การลดขั้นตอนและระยะเวลารวมทั้งเอกสารที่เอกชนต้องใช้ในการขออนุญาตของภาครัฐให้เหลือน้อยลงถือว่าเป็นการช่วยให้ภาคเอกชนลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ระบบนี้ยังมีความโปร่งใสเนื่องจากลดการที่ผู้ขออนุญาตจะต้องเดินทางไปพบกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งในเฟสต่อไปเราจะพัฒนามากขึ้นและขอให้หน่วยงานที่ดำเนินงานในการอนุมัติอนุญาตเรื่องอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมในระบบนี้มากขึ้นซึ่งจะทำให้เกิดการอำนวยความสะดวกในภาคเอกชนได้มากยิ่งขึ้น” นาย คณิศกล่าว

นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการเสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสายงานพัฒนาพื้นที่ชุมชนกล่าวว่าระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC-OSS ได้มีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลด ละ เลิก เอกสารและขั้นตอนต่างๆที่ไม่จำเป็น และยุบรวมใบอนุญาตที่คล้ายคลึงกัน โดยสามารถลดการใช้เอกสารที่ซ้ำซ้อนและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณาจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ โดยประสิทธิภาพของระบบนี้สามารถลดระยะเวลาได้กว่าครึ่งหนึ่ง และเป็นระบบขออนุญาต ออนไลน์ที่สามารถยื่นคำร้องได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีสัญญาเครือข่าวอินเตอร์เน็ตให้บริการ สามารถตอบโจทย์ของผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและมีความโปร่งใสในการให้บริการ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจอย่างเท่าเทียม ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาการให้บริการของ สกพอ.และในอนาคตจะมีการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและนักลงทุนที่จะลงทุนในพื้นที่อีอีซี

สำหรับการใช้บริการผู้ประกอบการสามารถใช้บริการผ่านช่องทาง www.eec.or.th/eec-oss หรือสามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ EEC-OSS โดยตรง

157069803820

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง