แพทยศาสตร์เร่งปรับตัวรับยุคดิจิตอลทรานฟอร์เมชั่น

แพทยศาสตร์เร่งปรับตัวรับยุคดิจิตอลทรานฟอร์เมชั่น
9 ตุลาคม 2562
204

"ศิริราช" เจ้าภาพจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยและนานาชาติ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางรากฐานระบบการเรียนการสอน ทันต่อยุคดิจิตอลทรานฟอร์เมชั่น สร้างหลักประกันการศึกษาในโรงเรียนแพทย์มีคุณภาพครอบคลุมทุกมิติ รองรับความต้องการของสังคม-ระบบสุขภาพ

    วันนี้ (9ต.ค.) ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวในการแถลงข่าว "ศิริราชจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 Educational disruption in medical schools การศึกษายุคใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลง"ว่า ปัจจุบันในกระแสคลื่นความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิตอลทรานฟอร์เมชั่น(Digital Transformation) ซึ่งสร้างความท้าทายให้กับระบบการศึกษาของประเทศไทยรวมถึง สถาบันการผลิตแพทย์ของประเทศ โดยทุกสถาบันจำเป็นต้องร่วมมือกัน ในการนำเสนอนโยบายและกำหนดทิศทางด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องทันยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง สร้างหลักประกันให้การศึกษาในโรงเรียนแพทย์ มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุมทุกมิติ เพื่อรองรับความต้องการของสังคมและระบบสุขภาพทั้งในปัจจุบันและภาวะความต้องการด้านสุขภาพในอนาคต
      " การจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับเกียรติจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ ASEAN medical School Network  and ASEAN Medical Education Alliance ที่เป็นเครือข่ายของโรงเรียนแพทย์ใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน จึงถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคณาจารย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกสถาบัน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแพทยศาสตรศึกษาของประเทศไทยและเป็นเวทีที่ดีอีกเวทีที่มีวิทยากรผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์จากหลากหลายประเทศ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อวางรากฐานระบบการศึกษาที่ทันต่อยุคดิจิตอล ทรานฟอร์เมชั่นสำหรับแพทยศาสตรศึกษาในอนาคต" ศ.นพ.ประสิทธิ์กล่าว
      รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในฐานะคณะกรรมการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.)กล่าวว่า เป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษที่กสพท.มีความร่วมมือกับสถาบันการผลิตแพทย์ จัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านแพทยศาสตรศึกษา ผลงานวิจัยทางด้านแพทยศาสตรศึกษาโดยเป็นเจ้าภาพหมุนเวียนกันไป ในปีนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยและระดับนานาชาติ ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์อินโดนีเซีย จีนและเวียดนามมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรการวัดและประเมินผลผู้เรียน การพัฒนาเด็กเทคโนโลยีทางการศึกษาใหม่ๆที่จะมาส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์ รวมถึงเรื่องการดูแลจิตใจ สุขภาพจิตของนักศึกษา/นิสิตแพทย์ ถือว่สเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
    สำหรับการจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562 ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้สนใจในแวดวงวิชาการศึกษาแพทย์หรือเกี่ยวข้องกับการศึกษาในศาสตร์อื่นๆที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 งานบริการการศึกษา ฝ่ายการศึกษา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 โรงพยาบาลศิริราช โทร.0-2419-6422 เฟซบุ๊ค TMEC2019

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง