โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'พันเอก ปริทัศน์ บุนนาค' เป็นนายทหารราชองครักษ์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'พันเอก ปริทัศน์ บุนนาค' เป็นนายทหารราชองครักษ์
14 กันยายน 2562
16,183

โปรดเกล้าฯให้ "พันเอก ปริทัศน์ บุนนาค" นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันเอก ปริทัศน์ บุนนาค แต่งตั้งเป็น นายทหารราชองครักษ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พุทธศักราช 2562
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

image_big_5d7c337f43e06

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง