โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯ-เหรียญรัตนาภรณ์ รวม 15 ราย

โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯ-เหรียญรัตนาภรณ์ รวม 15 ราย
16 สิงหาคม 2562
6,750

โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯ และเหรียญรัตนาภรณ์ รวม 15 ราย

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ ดังนี้

1. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
2. นายเกษม วัฒนชัย เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
3. นายพลากร สุวรรณรัฐ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
4. นายอรรถนิติ ดิษฐอ านาจ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษและเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
5. นายศุภชัย ภู่งาม เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษและเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
6. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
7. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
8. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
9. นายจรัลธาดา กรรณสูต เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษและเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
10. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
 

11. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้น มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
12. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
13. นายอำพน กิตติอำพน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
14.พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
15. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ราชกิจจา-16สิงหาฯ

ราชกิจจาฯ-16สิงหาฯ-2

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: