โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 59 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 59 ราย
15 สิงหาคม 2562
1,167

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 59 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประกาศ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จ่านวน ๕๙ นาย ดังนี้

๑. ว่าที พันเอก พาโชค เอกมหาชัย เป็น พันเอก
๒. ว่าที พันโท นฤชิต งามข่า เป็น พันโท
๓. ว่าที พันโท วสพล ตันติสันต์ เป็น พันโท
๔. ว่าที พันโท ปฐมพงษ์ ชูเมือง เป็น พันโท
๕. ว่าที พันโท อดิศักดิ์ ไทยฤทธิ์ เป็น พันโท
๖. ว่าที พันโท ณัฐวัฒน์ อนุเมธางกูร เป็น พันโท
๗. ว่าที พันโท จอม หงษ์หยก เป็น พันโท
๘. ว่าที พันโท ธนกฤต ดีสนธิกุล เป็น พันโท
๙. ว่าที พันโท ชลประคัลภ์ ชมพืช เป็น พันโท
๑๐. ว่าที พันตรี วัฒนา ถ้่าสุวรรณ เป็น พันตรี
๑๑. ว่าที พันตรี ชาญ ศรีวะรมย์ เป็น พันตรี
๑๒. ว่าที พันตรี ไพรัช คงหนองลาน เป็น พันตรี
๑๓. ว่าที ร้อยเอก จิรัฏฐ์ ทรัพย์พ่วง เป็น ร้อยเอก
๑๔. ว่าที ร้อยเอก ก่าภู โชติพฤกษ์ชูกุล เป็น ร้อยเอก
๑๕. ว่าที ร้อยเอก ศิริพงษ์ เอี ยมแสงศรี เป็น ร้อยเอก
๑๖. ว่าที ร้อยเอก หน่วยรบ มีมงคล เป็น ร้อยเอก
๑๗. ว่าที ร้อยเอก สุริยัณย์ พึ งผล เป็น ร้อยเอก
๑๘. ว่าที ร้อยเอก สุชาติ ชะรอยรัมย์ เป็น ร้อยเอก
๑๙. ว่าที ร้อยเอกหญิง กุลวธู วงศ์วิริยภัทร เป็น ร้อยเอกหญิง
๒๐. ว่าที ร้อยเอกหญิง อิศรา เรืองขจร เป็น ร้อยเอกหญิง
๒๑. ว่าที ร้อยเอกหญิง มะลิ นาสินพร้อม เป็น ร้อยเอกหญิง
๒๒. ว่าที ร้อยโท ปพลทนัย ก่าบังภัย เป็น ร้อยโท
๒๓. ว่าที ร้อยโท ชยานันท์ แพงแสง เป็น ร้อยโท
๒๔. ว่าที ร้อยโท นพดล เพชรทะเล เป็น ร้อยโท
๒๕. ว่าที ร้อยโทหญิง กัญญาณัฎฐ ทรัพย์ปัณทากุล เป็น ร้อยโทหญิง
๒๖. ว่าที ร้อยตรี โตน ขาวหนูนา เป็น ร้อยตรี
๒๗. ว่าที ร้อยตรี สิงหราช รัตนาจารย์ เป็น ร้อยตรี
๒๘. ว่าที ร้อยตรี คเณศร์ณฐ บุญย์เชี ยว เป็น ร้อยตรี
๒๙. ว่าที ร้อยตรี จิรเมธ เค้าสมบัติวัฒนา เป็น ร้อยตรี
๓๐. ว่าที ร้อยตรี เจษฎา บุญทอง เป็น ร้อยตรี
๓๑. ว่าที ร้อยตรี พงศกร ประกอบพรม เป็น ร้อยตรี
๓๒. ว่าที ร้อยตรี ชยานันต์ ลีลา เป็น ร้อยตรี
๓๓. ว่าที ร้อยตรี แทนธรรศไชยย์ เนียมค่า เป็น ร้อยตรี
๓๔. ว่าที ร้อยตรี ณัฐภัทร ชูสังกิจ เป็น ร้อยตรี
๓๕. ว่าที ร้อยตรี พชรพงศ์ สง่างาม เป็น ร้อยตรี
๓๖. ว่าที ร้อยตรี ธัมรัทป์ ลิมตโสภณ เป็น ร้อยตรี
๓๗. ว่าที ร้อยตรี บุญชนะ ตระกูลเอี ยมเจริญ เป็น ร้อยตรี
๓๘. ว่าที ร้อยตรี สมัคชัย อัครวงศ์วัฒนา เป็น ร้อยตรี
๓๙. ว่าที ร้อยตรี สุพิชัย อมริต เป็น ร้อยตรี
๔๐. ว่าที ร้อยตรี ธราทร พัวสุวรรณ เป็น ร้อยตรี
๔๑. ว่าที ร้อยตรี พิทวัส ใจข่า เป็น ร้อยตรี
๔๒. ว่าที ร้อยตรี มหรรณพ ค่าทัปน์ เป็น ร้อยตรี
๔๓. ว่าที ร้อยตรี นิรวิทย์ บัวใจ เป็น ร้อยตรี
๔๔. ว่าที ร้อยตรี พิมลวิทย์ กลิ นเกษร เป็น ร้อยตรี
๔๕. ว่าที ร้อยตรี ประยูร เกิดรอด เป็น ร้อยตรี
๔๖. ว่าที ร้อยตรี สนอง ครึ งมี เป็น ร้อยตรี
๔๗. ว่าที ร้อยตรี พยอม เทศมัน เป็น ร้อยตรี
๔๘. ว่าที ร้อยตรี สุรสิทธิ์ บินชัย เป็น ร้อยตรี
๔๙. ว่าที ร้อยตรี พิสูตร ศิลาเวียง เป็น ร้อยตรี
๕๐. ว่าที ร้อยตรี ณัฐวัฒน์ แสวงสุข เป็น ร้อยตรี
๕๑. ว่าที ร้อยตรี พิษณุ หนูโพธิ์ เป็น ร้อยตรี
๕๒. ว่าที ร้อยตรี ประสพโชค ใหญ่อยู่ เป็น ร้อยตรี
๕๓. ว่าที ร้อยตรี ธัญกร พันธุกานนท์ เป็น ร้อยตรี
๕๔. ว่าที ร้อยตรี อภิธร บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา เป็น ร้อยตรี
๕๕. ว่าที ร้อยตรี กิตติคุณ บุญยก เป็น ร้อยตรี
๕๖. ว่าที ร้อยตรี ธนดล ธรรมวิลัยบุตร เป็น ร้อยตรี
๕๗. ว่าที ร้อยตรี ธีระวัฒน์ เนื องกรุ่น เป็น ร้อยตรี
๕๘. ว่าที ร้อยตรี สมาน บุญเรือง เป็น ร้อยตรี
๕๙. ว่าที ร้อยตรีหญิง เฮือง บุผาพัน เป็น ร้อยตรีหญิง

ทั้งนี้ ล่าดับที ๑ ตั้งแต่วันที ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ล่าดับที ๒ ถึง ๑๘ ๒๔ และ ๔๔ ถึง ๕๘ ตั้งแต่วันที ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ล่าดับที ๑๙ ถึง ๒๑ ๒๓ ๒๕ และ ๕๙ ตั้งแต่วันที ๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ล่าดับที ๒๒ ตั้งแต่วันที ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ล่าดับที ๒๖ ถึง ๔๓ ตั้งแต่วันที ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/045/T_0001.PDF 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ประกาศราชกิจจาฯ ปลดล็อกแพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทย
-ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศคำขอ ให้ทายาทรับช่วง ครอบครอง
-ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สิน ได้รับยกเว้นจัด
-ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ รฟม.ว่าด้วยอัตราค่าจอดรถสายสีน้ำเงิน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง