เวลา 14.00 น.  ประชุมการรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตทางถนนในระยะต่อไป ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์อำนวยการความภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตลอดจนถึง ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน

โดยได้เน้นย้ำเรื่องโครงการ ตำบลปลอดภัย ซึ่งเป็นการให้ความรู้และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในระดับ ตำบล หมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน