ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงแนวทางการดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนตราสารหนี้

ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงแนวทางการดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนตราสารหนี้
9 สิงหาคม 2562
1,299

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการปรับปรุงแนวทางการดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนตราสารหนี้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายรับซื้อและชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนมากขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการปรับปรุงแนวทางการดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนตราสารหนี้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายรับซื้อและชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนมากขึ้น รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกองทุนรวม โดยในปัจจุบันกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีการลงทุนในตราสารที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2561 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมประมาณ 2.6 ล้านล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันการและชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันที่รับคำสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือในวันทำการถัดไป ดังนั้น การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องให้เพียงพอสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ทั้งนี้ก.ล.ต.จึงเสนอปรับปรุงแนวทางการดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ ให้สอดคล้องกับนโยบายรับซื้อและชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนมากขึ้น โดยให้กองทุนฯ มีการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างเพียงพอ และสามารถรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้โดยไม่กระทบกับราคาตลาดของสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ โดยจะ 1) ปรับปรุงรายการสินทรัพย์สภาพคล่องสำหรับการลงทุนในไทย รวมถึงคุณสมบัติของรายสินทรัพย์หลังปรับปรุง อาทิ เงินสด เงินฝาก ตั๋วบีอีและตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารหนี้ภาครัฐไทย ตราสารหนี้อื่น และหุ้นสามัญ 2) กำหนดแนวทางการประเมินสภาพคล่องสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ และ 3) ปรับปรุงขอบเขตการใช้บังคับหลักเกณฑ์

โดย ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=486 ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2562

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง