สมศ.ประเมิน 4.0 ใช้ไอทีลดภาระครู

สมศ.ประเมิน 4.0 ใช้ไอทีลดภาระครู
31 กรกฎาคม 2562
3,798

สมศ. โชว์ประเมิน 4.0 ใช้ IT ช่วยครูลดภาระเอกสารพร้อมจับมือสหราชอาณาจักร พัฒนาหลักสูตรผู้ประเมินภายนอกแบบโกอินเตอร์

เมื่อวันที่ 30 ก.ค.62 น.ส.ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการ สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. กล่าวว่า ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สมศ. ได้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มาใช้เพื่อช่วยลดภาระด้านเอกสารให้กับสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลไปยังต้นสังกัด จากนั้น ต้นสังกัดจะจัดส่งไฟล์ SAR พร้อมประเด็นมายัง สมศ. แทนรูปแบบเดิมที่ต้องจัดส่งเอกสาร หลังจากนั้นกระบวนการประเมินจะเริ่มต้นขึ้นในขั้นตอน Pre Analysis (ขั้นตอนการวิเคราะห์ SAR) โดยทีมผู้ประเมินภายนอกจะทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาจาก SAR เพื่อกำหนดจำนวนวันลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินสถานศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ สมศ. มีแนวคิดในการพัฒนาระบบวิเคราะห์การจัดกลุ่มผู้ประเมินภายนอก ด้วยกระบวนการ Alteryx Data Analytics ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยในการวิเคราะห์และประมวลผลในรูปแบบ Visualizations จากฐานข้อมูลผู้ประเมินภายนอก ในการจัดทีมผู้ประเมินให้มีความเหมาะสมและมีความรู้และประสบการณ์ตรงและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาที่จะต้องประเมิน โดยกระบวนการวิเคราะห์เริ่มจากการจำแนกประเภทผู้ประเมินภายนอก ที่มีประสบการณ์การประเมิน และจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือผู้มีประสบการณ์การทำงานและประสบการณ์การประเมิน พื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ที่สามารถลงประเมิน รวมถึงความสามารถและทักษะด้านสารสนเทศของผู้ประเมิน ระบบจะประมวลผลจากฐานข้อมูลทั้งหมดและทำวิเคราะห์คุณสมบัติ เพื่อกำหนดตำแหน่งผู้ประเมินขององค์ประกอบคณะผู้ประเมิน โดยตำแหน่งประธานคณะประเมินจะต้องมีประสบการณ์ประเมินฯ มากกว่า 30 แห่ง ส่วนกรรมการและเลขานุการเป็นต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษาหรืออดีตผู้บริหารสถานศึกษา โดยโปรแกรมนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการจัดทีมผู้ประเมินภายนอก และเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดทีมผู้ประเมินให้มีศักยภาพและเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษากับคณะผู้ประเมินในแต่ละคณะ ทั้งนี้ สมศ. ได้ใช้โปรแกรมวิเคราะห์การจัดกลุ่มผู้ประเมินภายนอกตั้งแต่ต้นเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ กับศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวนกว่า 900 แห่ง ทั่วประเทศ

น.ส.ขนิษฐา กล่าวต่อว่า เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายนอก เป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากล สมศ. จึงได้ร่วมมือกับ Quality Assurance Agency (QAA) หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาของสหราชอาณาจักร ในความร่วมมือเพื่อส่งเสริมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง สมศ. และ QAA ผ่านขั้นตอนการแลกเปลี่ยนผู้ประเมินภายนอก ในรูปแบบโครงการอบรมให้กับผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. เพื่อยกระดับผู้ประเมินภายนอก ให้มีศักยภาพและมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล พร้อมกันนี้จะมีการพัฒนากรอบการประกันคุณภาพร่วมกันของทั้งสองประเทศ และพัฒนาหลักสูตรที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถผู้ประเมินภายนอกด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษา ในด้านการสังเคราะห์และวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา (Desk-based Analysis) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ Pre Analysis ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของ สมศ. รวมไปถึงการพัฒนาวิธีการและรูปแบบการเขียนรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (Writing Report) ให้เกิดคุณค่า สามารถสะท้อนผลและยืนยันผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดได้อย่างแท้จริง

ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของ สมศ. ที่มุ่งเน้นให้เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา ไม่มีการตัดสินผลได้หรือตก ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีการกำหนดมาตรฐานการประเมินขึ้นมาใหม่ แต่จะพิจารณาในประเด็น ความเป็นระบบ เหมาะสมเป็นไปได้ ความเชื่อถือได้ และประสิทธิผลของคุณภาพผู้เรียน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การประเมินเน้นการประเมินเชิงคุณภาพ พิจารณาร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ จากการสัมภาษณ์ การสังเกต ในการประเมินคุณภาพภายนอก

สำหรับคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-216-3955 หรือเข้าไปที่ www.onesqa.or.th

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: