พระสงฆ์ต่างชาติ เข้ารับพระราชทานพัดยศ เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะสูงขึ้น

พระสงฆ์ต่างชาติ เข้ารับพระราชทานพัดยศ เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะสูงขึ้น
29 กรกฎาคม 2562
6,750

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนา เลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์พระเถระ ขณะที่ 4 พระสงฆ์ต่างชาติ เข้ารับพระราชทานพัดยศ เป็นพระราชาคณะสูงขึ้น

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นิมนต์เข้ารับพระราชทานสถาปนา เลื่อน และแต่งตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีพระเถระทั้งหมด 74 รูป ดังนี้

 

1.พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา/สาทร/กรุงเททฯ เป็น สมเด็จพระมหาธีราจารย์

2.พระสาสนโสภณ วัดโสมนัส/ป้อมปราบฯ/กรุงเทพฯ เป็น สมเด็จพระมหามุนีวงศ์

3.พระพรหมมุนี วัดราชบพิธฯ/พระนคร/กรุงเทพฯ เป็น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

4.พระพรหมมังคลาจารย์ วัดไตรมิตรฯ/สัมพันธวงศ์/กรุงเทพฯ เป็น สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

5.พระธรรมโสภณ วัดสุทธจินดา/เมืองนครราชสีมา เป็น พระสาสนโสภณ

6.พระธรรมเสนานุวัตร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ/เมืองพิษณุโลก เป็น พระพุทธิวงศมุนี

7.พระธรรมรัตนดิลก วัดสุทัศนเทพวราราม/พระนคร/กรุงเทพฯ เป็น พระวิสุทธาธิบดี

8.พระธรรมเจติยาจารย์ วัดพระศรีมหาธาตุ/บางเขน/กรุงเทพฯ เป็น พระพรหมมุนี

9.พระธรรมมงคลญาณ วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร/พระโขนง/กรุงเทพฯ เป็น พระพรหมมงคลญาณ

10.พระเทพประสิทธิโสภณ วัดเทพศิรินทราวาส/ป้อมปราบฯ/กรุงเทพฯ เป็น พระธรรมโสภณ

 

11.พระเทพสุธี วัดศรีสุริยวงศาราม/ราชบุรี เป็น พระธรรมวุฒาจารย์

12.พระเทพเมธี วัดอรุณราชวราราม/บางกอกใหญ่/กรุงเทพฯ เป็น พระธรรมรัตนดิลก

13.พระเทพวิสุทธิญาณ วัดอนาลโยทิพยาราม/เมืองพะเยา เป็น พระธรรมวิสุทธิญาณ

14.พระเทพรัตนสุธี วัดเขียนเขต/ธัญบุรี/ปทุมธานี เป็น พระธรรมรัตนาภรณ์

15.พระเทพวีราภรณ์ วัดพระเชตุพนฯ/พระนคร/กรุงเทพฯ เป็น พระธรรมรัตนากร

16.พระราชประสิทธิวิมล วัดระฆังโฆสิตาราม กท. เป็น พระเทพประสิทธิคุณ

17.พระราชญาณปรีชา วัดราชาธิวาส/บางกอกน้อย/กรุงเทพฯ เป็น พระเทพวิสุทธิญาณ

18.พระราชรัตนกวี วัดมหาธาตุ/เมืองยโสธร เป็น พระเทพวงศาจารย์

19.พระราชเจติยาจารย์ วัดเจดีย์หลวง/เมืองเชียงใหม่ เป็น พระเทพวุฒาจารย์

20.พระราชปริยัติโสภณ วัดหนองกุง/น้ำพอง/ขอนแก่น เป็น พระเทพวิสุทธิคุณ

 

21.พระราชคุณาภรณ์ วัดภูมินทร์/เมืองน่าน เป็น พระเทพนันทาจารย์

22.พระราชสิทธิมุนี วัดมหาธาตุฯ/พระนคร/กรุงเทพฯ เป็น พระเทพวิสุทธิมุนี

23.พระราชรัตนสุธี วัดชนะสงคราม/พระนคร/กรุงเทพฯ เป็น พระเทพรัตนสุธี

24.พระราชธรรมสุธี วัดเกตการาม/บางคนที/สมุทรสงคราม เป็น พระเทพสุเมธี

25.พระราชวิสุทธิเมธี วัดไชยชุมพลชนะสงคราม/เมืองกาญจนบุรี เป็น พระเทพปริยัติโสภณ

26.พระราชโสภณ วัดราษฎร์บำรุง/บางแค/กรุงเทพฯ เป็น พระเทพญาณโสภณ

27.พระราชศิริธรรมเมธี วัดคูหาสวรรค์/เมืองพัทลุง เป็น พระเทพปริยัติคุณ

28.พระราชวรมุนี วัดสังเวชวิศยาราม/พระนคร/กรุงเทพฯ เป็น พระเทพเวที

29. พระราชศาสนกิจโสภณ วัดเสมียนนารี/จตุจักร/กรุงเทพฯ เป็น พระเทพวรสิทธาจารย์

30.พระราชปริยัติเมธี วัดสุวรรณภูมิ/เมืองสุพรรณบุรี เป็น พระเทพปริยัติกวี

 

31.พระราชสีมาภรณ์ วัดบึง/เมืองนครราชสีมา เป็น พระเทพสีมาภรณ์

32.พระราชวรเมธี วัดประยุรวงศาวาส/ธนบุรี/กรุงเทพฯ เป็น พระเทพปวรเมธี

33.พระราชสุเมธาจารย์ วัดอมราวดี/กรุงลอนดอน/สหราชอาณาจักร เป็น พระเทพญาณวิเทศ

34. พระศรีสุธรรมโมลี วัดโมลีโลกยาราม/บางกอกใหญ่/กรุงเทพฯ เป็น พระราชปริยัติบดี

35.พระพิศาลสารคุณ วัดศรีจันทร์/เมืองขอนแก่น เป็น พระราชวุฒาจารย์

36.พระวินัยโกศล วัดศรีอุบลรัตนาราม/เมืองอุบลราชธานี เป็น พระราชธรรมสุธี

37.พระศรีวิสุทธิคุณ วัดศาลาลอย/เมืองสุรินทร์ เป็น พระราชวิมลโมลี

38.พระศรีปริยัติโมลี วัดราชนัดดาราม/พระนคร/กรุงเทพฯ เป็น พระราชศิริธรรมเมธี

39.พระโสภณคณาภรณ์ วัดบวรนิเวศ/พระนคร/กรุงเทพฯ เป็น พระราชญาณปรีชา

40.พระศรีรัตนมุนี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ/เมืองพิษณุโลก เป็น พระราชรัตนสุธี

 

41.พระสุทธิสารเมธี วัดโพธิสมภรณ์/เมืองอุดรธานี เป็น พระราชสารโกศล

42.พระวิบูลธรรมภาณ วัดสัมมาธัญญาวาส/คลองสามวา/กรุงเทพฯ เป็น พระราชธรรมกวี

43.พระสิริธรรมราชมุนี วัดมะนาวหวาน/ช้างกลาง/นครศรีธรรมราช เป็น พระราชสิริธรรมมงคล

44.พระศรีธรรมประสาธน์ วัดพระมหาธาตุ/เมืองนครศรีธรรมราช เป็น พระราชวิสุทธิกวี

45.พระศรีมุนีวงศ์ วัดธาตุทอง/วัฒนา/กรุงเทพฯ เป็น พระราชบัณฑิต

46.พระพิศาลปริยัตยาภรณ์ วัดหาดใหญ่สิตาราม/หาดใหญ่/สงขลา เป็น พระราชปริยัติธาดา

47.พระศากยปุตติยวงศ์ วัดอรุณราชวราราม/บางกอกใหญ่/กรุงเทพฯ เป็น พระราชมหาเจติยาภิบาล

48.พระปัญญารัตนาภรณ์ วัดชัยมงคล/บางละมุง/ชลบุรี เป็น พระราชสารโสภณ

49.พระโพธิญาณวิเทศ วัดป่าอภัยคีรี/รัฐแคลิฟอร์เนีย/สหรัฐอเมริกา เป็น พระราชโพธิวิเทศ วิ.

50.พระวิเทศพุทธิคุณ วัดอมราวดี/กรุงลอนดอน/สหราชอาณาจักร เป็น พระราชพุทธิวรคุณ วิ.

 

51.พระฌอน ซิเวอร์ตัน สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี/ปากช่อง/นครราชสีมา เป็น พระราชพัชรมานิต วิ.

52.พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์(อภิญญา) วัดราชบพิธ/พระนคร/กรุงเทพฯ เป็น พระมหาคณิศร สย.

53.พระครูธรรมาธิการ(สุรินทร์) ธ. วัดราชบพิธ/พระนคร/กรุงเทพฯ เป็น พระจุลคณิศร สย.

54.พระมหาโดม ป.ธ.9 ธ. วัดศรีเทพประดิษฐาราม/เมืองนครพนม เป็น พระศรีวิสุทธินายก สป.

55. พระครูกิตติวีรวัฒน์ (วงศ์ศักดิ์) ธ. วัดป่าสุเมฆนันทาราม/พรเจริญ/บึงกาฬ เป็น พระวิบูลธรรมภาณ สย.

56.พระครูกันตธรรมานุวัฒน์(สุขเลิศ) ธ. วัดบ้านเหล่า/เวียงเชียงรุ้ง/เชียงราย เป็น พระสิริวัฒโนดม สย. วิ.

57.พระมหาจันทร์ ป.ธ.8 วัดขันเงิน/หลังสวน/ชุมพร เป็น พระสิริปริยัติวงศ์ สป.

58.พระครูศรีกิตติคุณ(สุทธิพล ป.ธ.7) ธ วัดจรณาราม/เขาชัยสน/พัทลุง เป็น พระศรีธรรมประสาธน์ สป.

59.พระครูศรีประจันตคณารักษ์ (สมทรง ป.ธ.3) วัดดอนบุปผาราม/ศรีประจันต์/สุพรรณบุรี เป็น พระศรีประจันตคณาภิบาล สป.

60.พระครูธรรมวินยาลังการ(ธัญญวัฒน์) ธ. วัดเสนหา/เมืองนครปฐม เป็น พระวินัยโกศล สย.

 

61.พระครูอนุกูลวิมลกิจ (ทองย้อย) วัดเขาวัง/เมืองราชบุรี เป็น พระภาวนาวิหารกิจ สย.วิ.

62.พระมหาวุฒิชัย ป.ธ.9 วัดพระสิงห์/เมืองเชียงราย เป็น พระเมธีวชิโรดม สป.

63.พระมหาไชยวัฒน์ ป.ธ.7 ธ. วัดบวรนิเวศ/พระนคร/กรุงเทพฯ เป็น พระโสภณคณาภรณ์ สป.

64.พระมหาถวิล ป.ร.7 ธ. วัตบรมนิวาส/ปทุมวัน/กรุงเทพฯ เป็น พระศรีวรคุณ สป.

65.พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์ (ชนพัฒน์ ป.ธ.6) วัดปากน้ำ/ภาษีเจริญ/กรุงเทพฯ เป็น พระอมรเมธี สป.

66.พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ (ชัยยันต์ ป.ธ.5) ธ. วัดบุรณศิริมาตยาราม/พระนคร/กรุงเหพฯ เป็น พระสุทธิสารเมธี สป.

67.พระครูพิสิฏฐ์กิจจาภิรม (วรนัยน์ ป.ธ.3) วัดใหญ่อินทาราม/เมืองชลบุรี เป็น พระชัยสิทธิสุนทร สป.

68. พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ ป.ธ.5) วัดพิชโสภาราม/เขมราฐ/อุบลราชธานี เป็น พระภาวนาสุตาภิรัต สป.วิ.

69.พระครูมงคลสุตาภรณ์ (อำนวย ป.ธ.4) วัดชัยชนะสงคราม/หาดใหญ่/สงขลา เป็น พระภาวนาสตาจารย์ สป.วิ.

70.พระครูปภัสสรวรพินิจ (ไพโรจน์) วัดห้วยมงคล/หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระพิศาลสิทธิคุณ สย.

 

71.พระครูเมตตาวิหารคุณ (หองคำ) วัดบึงบาประภาสะวัด/หนองเสือ/ปทุมธานี เป็น พระเมตตาวิหารี สย.

72.พระครูวิจิตรชยานุรักษ์ (พร้า) วัตโคกดอกไม้/สรรคบุรี/ชัยนาท เป็น พระมงคลวิจิตร สย.

73.พระครูปลัด ปารมี วัดพระธาตุผาช่อนแก้ว/เขาค้อ/เพชรบูรณ์ เป็น พระภาวนาวชิรปราการ สย.วิ.

74. พระอธิการพบโชค วัดห้วยปลากั้ง/เมืองเชียงราย เป็น พระไพศาลประชาทร สย.วิ.

 

โดยมี พระชาวต่างชาติ 4 รูป ที่ได้เลื่อนสมณศักดิ์ คือ

1.พระราชสุเมธาจารย์ วัดอมราวดี/กรุงลอนดอน/สหราชอาณาจักร เป็น พระเทพญาณวิเทศ

2.พระโพธิญาณวิเทศ วัดป่าอภัยคีรี/รัฐแคลิฟอร์เนีย/สหรัฐอเมริกา เป็น พระราชโพธิวิเทศ วิ.

3.พระวิเทศพุทธิคุณ วัดอมราวดี/กรุงลอนดอน/สหราชอาณาจักร เป็น พระราชพุทธิวรคุณ วิ.

4.พระฌอน ซิเวอร์ตัน สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี/ปากช่อง/นครราชสีมา เป็น พระราชพัชรมานิต วิ.

CR -  ขอบคุณภาพจากApple Shutintorn Daoruang

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: