กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดนิทรรศการ 'นครรัฐไทยในสุวรรณภูมิ'

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดนิทรรศการ 'นครรัฐไทยในสุวรรณภูมิ'
25 กรกฎาคม 2562
2,238

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2562 เรื่อง “นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ”

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.62 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2562 เรื่อง “นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ” และพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทยแก่ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นและผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ จำนวน 31 ราย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร เฝ้าฯ รับเสด็จ

01_146

คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ” เพื่อนําเสนอเรื่องราวความเป็นมาของผู้คนบนแผ่นดินไทยจากอดีต สู่ปัจจุบัน อันแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายหากแต่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ โดยมีเนื้อหาสาระต่อเนื่องมา จากนิทรรศการเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยที่ผ่านมาแล้ว 2 ครั้ง คือ นิทรรศการ “คนแรกเริ่มบนแผนดินเรา” ที่นําเสนอเกี่ยวกับคน พัฒนาการทางสังคม และวัฒนธรรมในยุคกอนประวัติศาสตร และนิทรรศการ “จากบ้านสู่เมือง : รัฐแรกเริ่มบนแผนดินไทย” ที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คน ชุมชน และบ้านเมืองในช่วงพุทธศตวรรษที่ 6-11 ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย จนถึงรัฐโบราณแรกเริ่มบนแผ่นดินไทยสมัยต้นประวัติศาสตร์ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-18 สำหรับนิทรรศการครั้งนี้ กรมศิลปากรได้คัดเลือกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุสำคัญกว่า 200 รายการ มาจัดแสดง

1 (1)

แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ จากรัฐโบราณสู่บ้านเมืองไทย แสดงความเป็นมาและการก่อร่างสร้างบ้านเมืองไทยบนดินแดนสุวรรณภูมิ ก่อนการสถาปนารัฐไทยในพุทธศตวรรษที่ 19 รัฐไทยในสุวรรณภูมิ แสดงความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของแต่ละรัฐ ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา จนเป็นราชอาณาจักรสยามสมัยอยุธยา จากสยามรัฐสู่ราชอาณาจักรไทย แสดงพัฒนาการของบ้านเมืองสมัยกรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้าสู่โลกแห่งศิลปวิทยาการสมัยใหม่ และราชาธิปัตย์รัฐสยาม นำเสนอเรื่องราวความเป็นปึกแผ่นของบ้านเมือง ตั้งแต่สมัยการปกครองโดยระบอบราชาธิปไตย ซึ่งพระมหากษัตริย์ ทรงมีบทบาทสำคัญในการปกครองบ้านเมืองสืบเนื่องมาเป็นเวลายาวนานกว่า 700 ปี ภายใต้คติความเชื่อเรื่องเทวราชา จักรพรรดิราช และธรรมราชา จนเมื่อบ้านเมืองมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความเป็นไปของโลก พัฒนาสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สะท้อนให้เห็นพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมไทยที่แม้จะเปลี่ยนไปเพียงใดก็ตาม สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยังคงเป็นสถาบันหลักและศูนย์รวมใจของคนในชาติสืบมาจนถึงปัจจุบัน

0-5-17-728x439_1

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2562 เรื่อง “นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ” ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2562 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. (ปิดวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง