ครป. เสนอ 11 ข้อ 'รบ.ประยุทธ์2' เปลี่ยนตัว รมต.บัญชีดำ

ครป. เสนอ 11 ข้อ 'รบ.ประยุทธ์2' เปลี่ยนตัว รมต.บัญชีดำ
22 กรกฎาคม 2562
2,785

ครป. เสนอ 11 ข้อต่อ "ครม.ประยุทธ์2" เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีที่ถูกขึ้นบัญชีดำ-ผู้มีอิทธิพล-ถูก ป.ป.ช.สอบ จี้ปฏิรูปการศึกษา แรงงาน ระบบบริหารราชการแผ่นดิน หนุนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กระจายอำนาจท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.62 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย หรือ ครป. โดยนายเมธา มาสขาว เลขาธิการ ได้เสนอแนวทาง 11 ข้อไปถึง ต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อให้รัฐบาลนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด รวมถึงข้อเสนอสำหรับขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ให้มีความเป็นธรรมและยั่งยืน ดังนี้

1.เรียกร้องให้แก้ไขความผิดพลาด ในการแต่งตั้งรัฐมนตรี ที่นำบุคคลที่เคยอยู่ในบัญชีผู้มีอิทธิพลของหน่วยงานรัฐ ต้องโทษจำคุก ถูกร้องเรียน และกำลังอยู่ระหว่างถูก ป.ป.ช. ตรวจสอบ โดยให้ออกจากการเป็นรัฐมนตรีโดยเร็ว

2.เรียกร้องให้ปฏิรูปการเมืองอย่างเป็นระบบ ยึดตามรัฐธรรมนูญมาตรา 78 หมวด6 ว่าด้วยนโยบายแห่งรัฐอย่างจริงจัง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น และสนับสนุนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบ

3.เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกคำสั่ง คสช. ที่ อาจขาดต่อรัฐธรรมนูญ และละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน

4.เรียกร้องให้แก้ปัญหาผูกขาดทางเศรษฐกิจและการค้า เพิ่มภาษีต่อกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ แก้ไขกฎหมายภาษีมรดก

5.เรียกร้องให้รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินอย่างมีธรรมาภิบาล และขอให้ลงนามในปฏิญญาต้านคอร์รัปชั่น ทั้งในระดับ ครม. ปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด

6.เรียกร้องให้รัฐบาล เจ้าหน้าที่รัฐ เคารพหลักสิทธิมนุษยชนและนิติธรรม ให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงยกเลิกกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทั้งประกาศ คำสั่ง ของ คสช. รวมถึงกฎหมายที่ออกโดยสนช. หลายฉบับ พร้อมคุ้มครองและยุติ การคุกคามนักสิทธิฯ รวมถึงปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม แยกงานสอบสวนออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยต้องอยู่ภายใต้ การกำกับของอัยการตามหลักสากล

7.เรียกร้องให้กระจายอำนาจการปกครองไปยังจังหวัด ตามแนวคิดจังหวัดจัดการตัวเอง โดยเฉพาะให้ราชการ ส่วนกลางตัดโอนภารกิจ ให้สามารถจัดบริการสาธารณะได้กว้างขวาง รวมถึงให้มีสภาพลเมือง เพื่อให้ประชาชนเป็นคนเลือกผู้ว่าราชการจังหวัด และให้จังหวัดมีอำนาจเก็บภาษีในท้องถิ่น จัดตั้งตำรวจจังหวัด โดยให้โอนย้ายมาสังกัดผู้บริหารจังหวัด เพื่อลดปัญหาระบบการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ

8.เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาของผู้ใช้แรงงานอย่างจริงจัง รัฐบาลต้องไม่แปรรูปและหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของรัฐไปให้เอกชน จัดรัฐสวัสดิการด้วยการเก็บภาษีอัตราก้าวหน้า

9.เรียกร้องให้ปฏิรูปการศึกษาทุกมิติ ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาสังคมไทยและการก้าวกระโดดของเทคโนโลยี

10.เรียกร้องให้รัฐบาล แก้ปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงสร้างขนาดใหญ่ของรัฐ เช่น ปัญหาการประมงพื้นบ้าน ราคาพืชผลทางเศรษฐกิจตกต่ำ ปัญหาที่ดินทำกินโดยออกกฎหมายปฏิรูปที่ดิน กำหนดขอบเขตการถือครองที่ดินแบบที่ดินแบบพอเพียง

11.เรียกร้องให้รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง และประชาชนทุกฝ่าย ร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงประเทศ ผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้เป็นประชาธิปไตย และมีกลไกตรวจสอบ อำนาจรัฐ องค์กรอิสระที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ปรับเปลี่ยนอำนาจของวุฒิสภาให้สอดคล้องกับประชาธิปไตย รวมถึงการปฏิรูปกองทัพ ให้เป็นทหารอาชีพ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง