TRUE - ถือ

TRUE - ถือ
15 กรกฎาคม 2562 | โดย บล.เคจีไอฯ
2,623

ประมาณการ 2Q62: คาดถูกกดดันจากรายการพิเศษ

Event

ประมาณการ 2Q62

lmpact

คาดผลประกอบการงวด 2Q62 จะถูกบิดเบือนจากค่าใช้จ่ายพิเศษ

เราคาดว่า TRUE จะพลิกมาเป็นขาดทุนสุทธิ 181 ล้านบาทใน 2Q62 (รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ 743 ล้านบาท สำหรับการกันสำรองผลประโยชน์พนักงานเพิ่ม) จากที่มีกำไรสุทธิ 1.5 พันล้านบาทใน 1Q62 และ 9.8 พันล้านบาทใน 2Q61 แต่หากไม่รวมรายการพิเศษ บริษัทจะมีกำไรหลักใน 2Q62 ที่ 562 ล้านบาท ดีขึ้นจากที่มีกำไรหลัก 115 ล้านบาทใน 1Q62 และจากที่ขาดทุนหลัก 249 ล้านบาทใน 2Q61 โดยกำไรหลักที่เพิ่มขึ้น QoQ จะมาจากรายได้ค่าบริการที่เพิ่มขึ้น 2% ในขณะที่ผลประกอบการที่ดีขึ้น YoY จะมาจาก
การที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง (-24% YoY) เหลือ 6.5 พันล้านบาท เพราะค่าตัดจำหน่ายลดลงหลังจากการตัดสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอุดหนุนค่าเครื่องออกไปตั้งแต่ 1Q62

สถานการณ์ข้างหน้าใน 2H62 – 2563 ยังดูหนักหนา

เราคาดว่า TRUE จะขายสินทรัพย์ออกไปให้กับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (DIF.BK/DIF TB) ใน 3Q62 และ TRUE จะรับรู้กำไรจากธุรกรรมนี้ แต่อย่างไรก็ตามกำไรจากการขายสินทรัพย์เป็นรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ในขณะที่เรากังวลต่อแนวโน้มการดำเนินงานใน 2H62 – 2563 มากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจาก i) คาดว่ารายได้ค่าบริการจะเพิ่มขึ้นแค่ 3% ใน 1H62 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายทั้งปี 2562 ของบริษัทที่คาดว่าจะโตหลักเดียวระดับกลาง ๆ ค่อนไปทางสูง ii) การขายสินทรัพย์ออกไปให้ DIF เพิ่มจะทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเพราะต้องเช่าสินทรัพย์กลับจาก DIF มาใช้งาน และ iii) บริษัทต้องรับรู้ภาระจากการเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ดำเนินงานประมาณ 9.5 หมื่นล้านบาท เข้าเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบดุลหลังจากมีการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (IFRS 16) มาใช้ในปี 2563 ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อสถานะทางการเงินของบริษัท

ยังมี downside ในปี 2563 จากการลงทุนในโครงข่าย 700 MHz

ถึงแม้ว่าเราจะคาดว่ากำไรสุทธิใน 1H62 จะอยู่ที่ 677 ล้านบาท ซึ่งน่าจะทำให้ผลประกอบการทั้งปีออกมาดีกว่าที่เราคาดไว้ว่าจะขาดทุนสุทธิ 1.3 พันล้านบาท แต่เรามองว่ายังมี downside ในปี 2563 จากการที่ต้องลงทุนในโครงข่าย 700 MHz เพิ่ม ซึ่งจะไปหักล้างกับอานิสงส์จากคำสั่ง คสช. เรื่องการขยายเวลาชำระค่าใบอนุญาตคลื่น 900 MHz

Valuation & Action

ถึงแม้เราจะยังคงราคาเป้าหมายปี 2562 เอาไว้ที่ 6.00 บาท (DCF, WACC ที่ 7.4%) แต่เราปรับลดคำแนะนำจาก "ซื้อ" เป็น "ถือ"

Risks

การแข่งขันเข้มข้นมากขึ้น และความเสี่ยงจากกรณีพิพาทกับหน่วยงานของรัฐ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
เอกสารประกอบ:
Tags: