ตลท.แจ้งนลท.ไออีซีดูงบการเงินปี60 ก่อนตัดสินใจซื้อขายหุ้น

ตลท.แจ้งนลท.ไออีซีดูงบการเงินปี60 ก่อนตัดสินใจซื้อขายหุ้น
8 กรกฎาคม 2562
1,414

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงินปีดังกล่าวของ IEC เพิ่มเติมโดยละเอียด เนื่องจากได้เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวระหว่างวันที่ 1 –9 กรกฎาคม 2562และ IEC จะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่10 กรกฎาคม 2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่าบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ IEC เป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีไม่นำส่งงบการเงินและเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 IEC ได้นำส่งงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2560 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน ซึ่งสำนักงานก.ล.ต. อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) เพื่อเตือนให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลของบริษัทอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน 

ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงินปีดังกล่าวของ IEC เพิ่มเติมโดยละเอียด เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ IEC ชั่วคราวระหว่างวันที่ 1 –9 กรกฎาคม 2562และ IEC จะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่10 กรกฎาคม 2562 

ขณะที่ก่อนการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ขอให้ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลของ IEC โดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทำการรวบรวมเบื้องต้นซึ่งข้อมูลงบการเงินพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชีงวดล่าสุด และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ล่าสุดที่บริษัทเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯไว้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: