สพฐ.ครบรอบ 16 ปี มุ่งสร้างเด็ก การศึกษาคุณภาพ

สพฐ.ครบรอบ 16 ปี มุ่งสร้างเด็ก การศึกษาคุณภาพ
5 กรกฎาคม 2562
1,701

สพฐ.จัดวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 16 ปี มุ่งสานต่อนโยบายราโชวาทร.10 -นโยบายรัฐบาล และภารกิจสพฐ.สร้างเด็ก การศึกษาคุณภาพ สู่ศตวรรษที่ 21 คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ใช้เทคโนโลยีเป็น และมีทักษะชีวิต ชี้มีความก้าวหน้า ในทุกด้าน

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.62 ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบ 16 ปี ‪ในวันที่ 7 ก.ค. 2562‬ โดยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสพฐ. ,ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ,ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเข้าสักการะสิ่งศักดิสิทธิ์ของกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ให้แก่ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาของสพฐ. เป็นต้น

นายสุเทพ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 16 ปี ‪ในวันที่ 7 ก.ค.2562‬ นับตั้งแต่วันก่อตั้งตามประกาศแบ่งส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พ.ศ.2546 โดยได้มีการมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และโรงเรียนทุกแห่งให้มีการจัดกิจกรรม สอดคล้องกับสพฐ. โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะให้ทุกหน่วยงานได้มีความตระหนักร่วมกันในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงสะท้อนภารกิจที่ผ่านมาว่ามีความก้าวหน้าอย่างไร และในอนาคตจะเดินหน้าไปอย่างไร โดยบทบาทหน้าที่ของสพฐ. จะต้องดำเนินการตอบสนองนโยบายราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ นโยบายของรัฐบาล และภารกิจที่สำคัญต้องให้เด็กเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และใช้เทคโนโลยีเป็น รวมทั้งมีทักษะชีวิต

“สำหรับความก้าวหน้าของสพฐ.ตลอดระยะ16 ปีที่ผ่านมา ได้ปรากฏภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนในหลายรูปแบบ อาทิ เด็กสพฐ.เป็นเด็กดี เด็กเก่ง และเด็กมีความสุข ,การจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เด็กมีศตวรรษที่ 21 ,ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคุณภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การทดสอบความสามารถพื้นฐานของนักเรียนระดับชาติ (National test หรือ NT) ,การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(โอเน็ต) ซึ่งมีความก้าวหน้าในทุกกลุ่มสาระ อีกทั้งนักเรียนได้มีพัฒนาการในเรื่องของภาษาไปสู่สากล ,การจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ ,การจัดการศึกษาประถมวัยที่เตรียมความพร้อมในทุกเรื่อง ทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ซึ่งถือเป็นเรื่องมีความสำคัญมาก และตอบโจทย์รัฐบาลสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก อย่างในวันนี้ มีการส่งลูกเสือไปประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงถึงความก้าวหน้านโยบายด้านลูกเสือ ที่จะมีสนับสนุนเรื่องคุณธรรม การมีวินัย อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้นโยบายสพท. และโรงเรียนให้จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา เด็กต้องอ่านออกเขียนได้ และการเรียนการสอนทุกกลุ่มต้องมีคุณภาพ ที่สำคัญได้สั่งการให้ผู้บริหารต้องยึดการบริหาร จัดการเรียนการสอน โดยห้องเรียนเป็นฐาน โดยเฉพาะครูต้องยึดเด็กเป็นฐาน และการศึกษาต้องตอบโจทย์ปฎิรูปการศึกษา" นายสุเทพ กล่าว

และว่านอกจากนั้น ผลงานของสพฐ.ที่ผ่านมา ยังมีเรื่องของการแข่งขันระดับนานาชาติมากมาย ,การพัฒนาบุคลากร ให้องค์กรสพฐ.ทุกระดับเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ,มีการคัดกรองวัดแววเรื่องอาชีพ , มีการสร้างความตระหนักและให้ค่านิยมผู้ปกครองเปลี่ยนแปลง

นายสุเทพ กล่าวต่อว่าต้องขอขอบคุณประชาชน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้สนับสนุนสพฐ.มาตลอด จนสพฐ.มีความก้าวหน้า และตอบสนองนโยบายของประเทศได้อย่างดี โดยหลังจากนี้ แนวทางในการทำงานนั้น สพฐ.ตระหนักถึงการดำเนินงานเพื่อทำให้เด็กมีคุณภาพ ซึ่งขณะนี้ สพฐ. มีทีมงาน มีรองเลขาธิการกพฐ. มีผู้อำนวยการเขตพื้นที่ มีผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูที่พร้อมดำเนินการตามนโยบาย โดยในส่วนของตนนั้น ได้ดำเนินการด้านนโยบายไปหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ เด็กอ่านออกเขียนได้ การวัดแววการมีงานทำ การนิเทศก์ภายใน ต้องไม่มีครู ผู้บริหารว่างเป็นเวลา ซึ่งเรื่องเหล่านี้ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น สิ่งที่เป็นนโยบายต่างๆ ของสพฐ.จริงๆ ได้มีการดำเนินการอยู่แล้ว ตนเพียงกระตุ้นและสร้างบรรทัดฐาน อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่าสพฐ.เดินต่อไปได้ เพราะมีคนเก่งจำนวนมาก

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง