มหาดไทยผนึก 'มสธ.' เสริมแกร่งกำนันผู้ใหญ่บ้านปั้นผู้นำท้องถิ่น 4.0

มหาดไทยผนึก 'มสธ.' เสริมแกร่งกำนันผู้ใหญ่บ้านปั้นผู้นำท้องถิ่น 4.0
3 กรกฎาคม 2562
2,480

สานต่อมติครม. เสริมหลักสูตรรัฐประศาสนบัณฑิตหวังสร้างบุคลากรสังกัดกระทรวงมหาดไทยอย่างมืออาชีพ 16 จังหวั

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.62 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ได้จัดกิจกรรม Open house เปิดบ้านโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมสธ. ณ ห้องประชุม 148 อาคารสัมมนา 2 มสธ.

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการอธิการบดี มสธ. เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และเป็นการเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

"ถ้าหากบุคคลเหล่านี้ มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ จะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ไดด้อย่างเต็มที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้" ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท กล่าว

ปัจจุบันได้ผลิตบัณฑิตในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 4,713 คน และในปัจจุบันมีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่จำนวนทั้งสิ้น 3,000 คน

ด้าน รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการความร่วมมือฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมาโครงการฯได้จัดการศึกษาให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้ว ซึ่งเป็นไปตามมติครม.สมัยพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เคยดำรงตำแหน่งนายกฯ เมื่อปี 2550 อนุมัติโครงการเพิ่มพูนคุณวุฒิกำนันผู้ใหญ่บ้าน และต่อมามติครม.เมื่อปี53 ให้เพิ่มกลุ่มผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมสธ.ยังได้มีการลงนามร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังบุคลากรสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย บุคลากรจากสถาบันดำรงราชานุภาพ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมที่ดิน กรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการพัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดโครงการนำร่อง 16 จังหวัด

ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา สงขลา พิษณุโลก ลำปาง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เชียงราย อุบลราชธานี สมุทรปราการ กาญจนบุรี เชียงใหม่ ชลบุรี สิงห์บุรี นครปฐม และที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโดยมีคะแนนเก็บ 60 เปอร์เซนต และคะแนนสอบ 40 เปอร์เซนต์ พร้อมทั้งจัดคณาจารย์ลงพื้นที่ในการสอนเสริมให้กับนักศึกษาในจังหวัดดังกล่าว เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในการเรียน และเพื่อเป็นกลไกที่เข็มแข็งในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐในระดับหมู่บ้าน และระดับตำบลต่อไป

สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาที่ 1 /2562 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ส.ค.62 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: