เปิดผลสำรวจ 'ซีอีโอ' จี้ปลุกกำลังซื้อ-ลงทุน

เปิดผลสำรวจ 'ซีอีโอ' จี้ปลุกกำลังซื้อ-ลงทุน
25 มิถุนายน 2562
7,422

"กรุงเทพธุรกิจ" เผยผลสำรวจซีอีโอ พบพอใจ "ประยุทธ์" นั่งนายกฯสมัย 2 หวังขับเคลื่อนงานได้ต่อเนื่อง แต่ไม่มั่นใจโผครม.เศรษฐกิจ เหตุมาจากหลายพรรคการเมืองทำให้ขาดเสถียรภาพขับเคลื่อนนโยบาย เผยงานเร่งด่วนกระตุ้นเศรษฐกิจ ฟื้นกำลังซื้อในประเทศ

เดินหน้าลงทุนเมกกะโปรเจค เปิดโผล่าสุด “สุริยะ” โผล่นั่งพลังงาน โยก “สนธิรัตน์” คุมอุตสาหกรรม

ท่ามกลางการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี ที่เริ่มเห็นความชัดเจนแล้วทำให้ภาคธุรกิจต่างมีความคาดหวังจากคณะรัฐมนตรีใหม่ ว่าจะสามารถเข้ามาแก้ไขและสานงานต่อของประเทศได้มากน้อยเพียงใด

ผลสำรวจผู้บริหารระดับสูง (ซีอีโอ) จากบริษัทขนาดใหญ่ทั้งภาคการเงิน เทคโนโลยี การตลาดและการเกษตร โดย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เรื่อง “ความเชื่อมั่นของ ครม.ประยุทธ์” ในประเด็นด้านต่างๆ จากจำนวนซีอีโอบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ 52 คน ระหว่างวันที่ 17 - 24 มิ.ย. 2562 พบว่า กลุ่มตัวอย่างตอบประเด็นความพอใจกับการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องของพล อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แค่ไหน ส่วนใหญ่ 55% ตอบว่าปานกลาง รองลงมา 29% ตอบว่า มาก และ 13% ตอบว่าน้อย

พอใจครม.ศก.ปานกลาง

เมื่อถามถึงความพอใจกับโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหน ส่วนใหญ่ 73% ตอบว่าปานกลาง รองลงมา 21% ตอบว่า น้อยและ 6% ตอบว่ามาก ขณะที่คำตอบต่อความมั่นใจว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แค่ไหน ส่วนใหญ่ 62% ตอบว่า ปานกลาง รองลงมา 31% น้อยและ8% ตอบว่ามาก ส่วนคำถามที่ว่าจะเรียกความเชื่อมั่นจากต่างชาติได้มากน้อยแค่ไหน ส่วนใหญ่ 48% ตอบว่า ปานกลาง รองลงมา 33% ตอบว่ามากและ 19% ตอบว่าน้อย

“กลุ่มตัวอย่างมีความพอใจปานกลางจนถึงมากต่อการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องของพล อ.ประยุทธ์ ขณะที่โฉมหน้าครม.เศรษฐกิจ แม้จะพอใจปานกลางแต่ค่อนไปทางพอใจน้อย เช่นเดียวกับความมั่นใจการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ส่วนการเรียกความเชื่อมั่นจากต่างชาติกลุ่มตัวอย่างมีความมั่นใจปานกลางค่อนไปทางมาก”ผลการสำรวจระบุ

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงวาระเร่งด่วนด้านเศรษฐกิจ 5 วาระสำคัญ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบว่า การฟื้นกำลังซื้อในประเทศ รองลงมาคือ เร่งลงทุนเมกกะโปรเจค และการลดความเหลื่อมล้ำ ,ผลักดันการส่งออก และ ดูแลราคาสินค้าเกษตร ตามลำดับ

นายกเลือกตั้ง “คุมเสียงได้ยาก”

หากแบ่งความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ จะพบว่าด้านผู้บริหารฝั่งตลาดเงินตลาดทุน ส่วนใหญ่พอใจกับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ในระดับ “ปานกลาง” เพราะมองว่าผลงานที่ผ่านมาก็พอมีอยู่บ้าง การดำรงตำแหน่งครั้งนี้น่าจะปรับมาใช้ได้

อย่างไรก็ตามแม้จะมีนายกรัฐมนตรีที่ทำงานได้ต่อเนื่อง ทำให้งานไม่สะดุด แต่การเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งทำให้คุมเสียงได้ยาก ส่วนกลุ่มที่ตอบว่าพอใจน้อย เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีผลงานสำคัญ

สำหรับความพอใจกับหน้าตาคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนั้น ส่วนใหญ่พอใจในระดับ “ปานกลาง” เพราะมองว่าการทำงานแบบพรรคร่วมรัฐบาลน่าจะทำงานได้ยากขึ้น อาจไม่ได้ไปในทางเดียวกัน ขณะที่หน้าตาคณะรัฐมนตรีก็ใกล้เคียงกับชุดเดิมมาก ส่วนคนที่ตอบว่า “พอใจน้อย” เพราะยังไม่เห็นหน้าตาที่ชัดเจน แต่หากดูจากผลโผก็ไม่ได้เป็นที่น่าพอใจ เพราะไม่เคยพิสูจน์ฝีมือเป็นที่ประจักษ์ สำหรับคนที่ตอบ “พอใจมาก” เพราะ มองว่ากระทรวงหลักๆ เช่น คลัง พาณิชย์ ต่างประเทศ เกษตร ดิจิทัล ผู้ที่คาดว่าจะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมีความรู้ความสามารถแก้ศก.อุปสรรครอบด้าน

ด้านความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้นั้น ส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าจะแก้ปัญหาได้ระดับ “ปานกลาง” เพราะแม้รัฐบาลจะอยากแก้ปัญหามากแค่ไหน แต่ปัจจุบันมีปัจจัยที่คุมไม่ได้หลายอย่าง โดยเฉพาะเศรษฐกิจโลก ขณะที่ในประเทศก็มีเรื่องหนี้ครัวเรือนเป็นอุปสรรคอยู่ สำหรับคนที่ตอบว่า “น้อย “ เพราะไม่มีผลงานและทีมงานที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจ

ด้านการเรียกความเชื่อมั่นของต่างชาตินั้น ซีอีโอส่วนใหญ่มองว่า จะสามารถเรียกความเชื่อมั่นจากต่างชาติได้ “มาก” เพราะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง แถมมีเสถียรภาพในการบริหารงาน และมีความต่อเนื่อง

สำหรับนโยบายเร่งด่วนที่อยากให้รัฐบาลชุดใหม่เร่งดำเนินการ ส่วนใหญ่ตอบว่า อยากให้เร่งฟื้นกำลังซื้อในประเทศมากที่สุด รองลงมาคือการแก้ปัญหาด้านส่งออก หรือมีมาตรการเกี่ยวกับส่งออกมากที่สุด ส่วนนโยบายด้านราคาสินค้าเกษตร การเร่งลงทุนเมกะโปรเจค และการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เป็นประเด็นรอง

เรียลเซ็กเตอร์ "พอใจปานกลาง" ประยุทธ์นั่งนายกฯ

จากผลสำรวจความเห็นผู้บริหารระดับสูงในวงการธุรกิจ ในเซ็คเตอร์อสังหาริมทรัพย์,ค้าปลีก,อุปโภค-บริโภค และธุรกิจท่องเที่ยว พบว่า ความพึงพอใจกับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องของ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ส่วนใหญ่ ลงความเห็นว่าพอใจในระดับปานกลาง ด้านความพอใจกับโฉมหน้า ครม.เศรษฐกิจ ส่วนใหญ่พอใจระดับปานกลางเช่นกัน

ขณะที่ “วาระเร่งด่วน” ด้านเศรษฐกิจ ที่ซีอีโอต้องการให้รัฐบาลดำเนินการเป็นลำดับแรก คือการฟื้นกำลังซื้อในประเทศ ตามด้วยการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ กระตุ้นการส่งออก แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และเร่งลงทุนโครงการเมกะโปรเจค ตามลำดับ

“ไอที”ห่วงซ้ำรอย5ปีก่อน

ด้านความเห็นจากธุรกิจภาคไอที สื่อสาร สตาร์ทอัพ มีความเชื่อมั่นปานกลางต่อการดำรงตำแหน่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยบางส่วนระบุว่าพอใจในระดับที่ “น้อย” เพราะไม่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจากที่เคยดำรงตำแหน่งมา 5 ปี

ขณะที่ความเห็นของโฉมหน้า ครม.ด้านเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ให้ความเห็นไปในทิศทางใกล้เคียงกันว่า ยังไม่สามารถประเมินความพึงพอใจได้ เหตุเพราะยังไม่ได้เริ่มต้นทำงาน แต่หากประเมินจากรูปลักษณ์ภายนอก บางส่วนระบุว่า น่าจะมีทิศทางที่พอไปได้ จากชื่อหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ ทั้งนี้ทั้งนั้น การให้คำตอบตอนนี้ จึงอาจจะเร็วเกินไป เพราะเห็นแต่ตัว

อย่างไรก็ตาม มีซีอีโอไม่น้อย ที่ยังไม่มั่นว่า รัฐบาลชุดนี้จะสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ โดยให้เหตุผลว่า นโยบายไม่ชัดเจน และ ครม ชุดนี้ก็ยังไม่ได้มีการแถลงนโยบาย ที่สำคัญการเป็นรัฐบาลที่มาจากหลายพรรคการเมือง อาจจะสรุปหรือมีความคิดเห็นไม่ลงตัว ขณะที่ประเทศก็มีปัญหาที่หลากหลาย และแก้ไขได้ยาก

ขณะที่ประเด็นของการมีพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรค อาจส่งผลในเรื่องของความคิดเห็น หรือการไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน แต่ถ้าสามารถคุยกันได้อย่างลงตัว ก็จะเป็นผลดี

โดยกลุ่มธุรกิจไอทีบางส่วน เชื่อว่า ครม.ชุุดนี้ สามารถเรียกความเชื่อมั่นจากต่างชาติได้พอสมควร เพราะอย่างน้อยก็ผ่านกระบวนการการเลือกตั้ง ก็มีโอกาสที่ต่างชาติจะเข้ามาลงทุนเพิ่ม แม้ว่า อาจมีข้อกังขาในเรื่องของความไม่เรียบร้อยจากผลการเลือกตั้งอยู่บ้างก็ตาม สำหรับข้อเสนอแนะของภาคเอกชนในระดับซีอีโอในกลุ่มไอที สื่อสาร ดิจิทัล รวมถึงสตาร์ทอัพ ระบุว่า ต้องการรัฐบาลชุดนี้ เร่งฟื้นกำลังซื้อ และเร่งลงทุนเมกะโปรเจค

ปรับโผ “สุริยะ” โผล่ร่วมครม.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล กล่าวว่า ในการจัดโผคณะรัฐมนตรีล่าสุดในส่วนของพรรคพลังประชารัฐนั้นมีการเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีที่สำคัญ โดยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ได้กลับมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แทนนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ถูกโยกไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ต้องหลุดจากตำแหน่ง

ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจอื่นๆยังคงเดิม เช่น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แม้ว่าจะถูกตรวจสอบเรื่องเงินกู้ธนาคารกรุงไทย แต่นายสนธิรัตน์ ยืนยันว่าเป็นเรื่องเก่าที่จบไปแล้ว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง