โปรดเกล้าฯแต่งตั้งปธ.สภาพัฒน์ และกรรมการฯ 12 ราย

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งปธ.สภาพัฒน์ และกรรมการฯ 12 ราย
25 มิถุนายน 2562
4,367

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ เรื่องแต่งตั้งประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 ราย

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 จำนวน 12 ราย ดังนี้

1. ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว เป็น ประธานสภา
2. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายคณิศ แสงสุพรรณ เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณรัชตะ รัชตะนาวิน เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
9. รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
10. รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2562 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: