โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยผู้พิพากษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาล จำนวน 33 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยผู้พิพากษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาล จำนวน 33 ราย
24 มิถุนายน 2562
3,680

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้งผู้ช่วยผู้พิพากษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาลจำนวน 33 ราย

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้ช่วยผู้พิพากษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาล จำนวน ๓๓ ราย ดังนี้

๑. นายนิพิฐพนธ์ หงษ์ใจ
๒. นายธนากร หงษ์ทอง
๓. นางสาวธันยพร แสงแจ้น
๔. นางสาวภรณ์ทิพย์ ไทพาณิชย์
๕. นายมนตรี รุ่งแสงมนูญ
๖. นายวิทยพฤกษ์ ภวจิตตทาน
๗. นางสาววัชราภา พิชยวัฒน์
๘. นายวรพล จรัสกิตติกร
๙. นางสาวกรองทอง ไทยสุโข
๑๐. นายภัทรกร ศรีทองสุข
๑๑. นายสุชาติ จันทร์พวง
๑๒. นางสาวสุรัฏชยา ผาสุข
๑๓. นายสุกฤษฎิ์ ตั้งวรรณวิบูลย์
๑๔. นายสุรชัย วรชาติศิริกุล
๑๕. นายมนตรี ชุนหชัย
๑๖. นางสาวลลิตา พละไกร
๑๗. นายกานต์ทัศน์ กานต์กิตติวัชร
๑๘. นายธีริทธิ์ ยอดสุวรรณ
๑๙. นายนิรชิต สายสูง
๒๐. นายนันทัช กิจรานันทน์
๒๑. นางสาวจุฑามาศ ผาสุขฤทธิ์
๒๒. นางสาวชาลิสา รัตนาวิบูลย์
๒๓. นายชูศักดิ์ อุ่นใจ
๒๔. นางสาวษมานันท์ กิตติจรส
๒๕. นางสาววันดี ยอดจิ๋ว
๒๖. นางสาวศิริพร ขันทอง
๒๗. นางสาวเพชรรัตน์ จีตนิยม
๒๘. นายพงศ์ธเนศ เขียวรัตน์
๒๙. นายวัชพล สุวรรณจูฑะ
๓๐. นางสาวศุภรดา เสาร์น้อย
๓๑. นายไชยวัฒน์ บุญเรืองศักดิ์
๓๒. นายธนิจ มุงคุณแสน
๓๓. นางสาวพัดชา พานพิทักษ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง