ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง ประธาน-กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 10 ราย

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง ประธาน-กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 10 ราย
21 มิถุนายน 2562
6,116

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 10 ราย

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (23 กุมภาพันธ์ 2559 และ 20 กุมภาพันธ์ 2561) อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรวม 10 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 และลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

บัดนี้ ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ประกอบมาตรา 12/1 แห่งพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวม 10 คน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้

1. นายดิสทัต โหตระกิตย์ ประธานกรรมการ(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
2. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ กรรมการ(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
3. พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา กรรมการ
4. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช กรรมการผู้แทนกระทรวงพลังงาน(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
5. นายสุธน บุญประสงค์ กรรมการ(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
6. นายพรพจน์ เพ็ญพาส กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการ
8. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ กรรมการ(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
9. นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต กรรมการ
10. นายพรชัย ฐีระเวช กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง